หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรใหม่

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เปิด หลักสูตรการฝึกอบรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ซึงในปัจจุบันการดูแลผู้สูงอายุต้องมีการดูแลที่ถูกต้อง และถูกวิธี ทางมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จึงเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เพื่อไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ เป็นงานเฉพาะทาง และยังรวมไปถึงการดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราได้อย่างถูกต้องได้อีกด้วย

หลักสูตรฝึกอบรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม (รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 20 คนเท่านั้น) เพศชาย และเพศหญิงมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

หลักสูตรการฝึกอบรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

หลักสูตรฝึกอบรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้อะไรบ้าง

  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
  • เรียนจบแล้วมีงานทำ
  • นำหน่วยกิตรายวิชาที่เรียนมาแล้วเทียบโอนต่อในระดับปริญญาตรีได้

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ เทียบเท่า จำนวน 2 ชุด
  2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

ระยะเวลาการสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระยะเวลาการอบรม 12 วัน 72 ชั่วโมง เดือนพฤษภาคม ของทุกปี สถานที่ในการจัดอบรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ติดต่อสมัครได้ที่ฝ่ายรับสมัคร

  • ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร 0-2432-6101-5 ต่อ 1105 หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ดร.เสกสรรค์ มานวิโรจน์ โทร.081-839-6238
  • อาจารย์สมฤดี นามวงศ์ โทร. 090-352-3599

ข้อมูล/ภาพ www.rpu.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง