ทุนการศึกษา ทุนปริญญาโท ทุนวิจัย

ม.เกษตรศาสตร์ให้ ทุนวิจัย ป.โท-เอก รวมวงเงินกว่า 15 ล้านบาท

Home / ข่าวการศึกษา / ม.เกษตรศาสตร์ให้ ทุนวิจัย ป.โท-เอก รวมวงเงินกว่า 15 ล้านบาท

ใครที่วางแผนอยากเรียนต่อปริญญาโท อยากทำวิจัย แล้วหนักใจเรื่องค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง วันนี้เรามี ทุนวิจัย ป.โท-เอก มาฝากกัน

มก. ออก ทุนวิจัย ป.โท-เอก รวมวงเงินกว่า 15 ล้านบาท

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศ ขอบเขตการให้ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษา และอาจารย์ โดยการให้ทุนครั้งนี้ ม.เกษตรศาสตร์ทุ่มงบกว่า 15 ล้านบาทกันเลยทีเดียว

รายละเอียดทุน

ผู้ที่ได้รับทุนนี้จะได้รับเงินมาจำนวนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา และเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย โดยแต่ละระดับการศึกษาจะได้เงินสนับสนุนไม่เท่ากัน

ปริญญาโท ได้เงินสนับสนุน 200,000 บาท

ปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปีจะได้เงินสนับสนุน 300,000 บาท และหลักสูตร 5 ปีจะได้เงินสนับสนุน 500,000 บาท

**เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับคนที่ต้องการขอทุน ผู้ที่ขอทุนต้องเคยตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

– ถ้าขอทุนปริญญาโท ผู้ที่ขอทุนต้องเคยตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แสดงในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

– ถ้าขอทุนปริญญาเอก 3 ปี

  • สายวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ขอทุนต้องเคยตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แสดงในฐานข้อมูลสากล ISI ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
  • สายวิชาวิทยาศาสตร์สังคม ที่ขอทุนต้องเคยตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แสดงในฐานข้อมูลสากล Scopus ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

– ถ้าขอทุนปริญญาเอก 5 ปี ผู้ที่ขอทุนต้องเคยตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แสดงในฐานข้อมูลสากล ISI ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

ผู้ที่สมัครจะเป็นนิสิตปริญญญาโท เอก หรือจะเป็นอาจารย์ก็ได้

นิสิต

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

– ผู้สมัคระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25

– ผู้สมัคระดับปริญญาเอก หลักสูตร 5 ปี ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00

อาจารย์

เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และผลงานนั้นต้องไม่ใช่ผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ทำขึ้นเพื่อจบการศึกษา

**สามารถไปติดตาม อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.ku.ac.th

บทความแนะนำ