ข้าราชการ ตำรวจ ปริญญาโท แนะแนวการศึกษา

ไม่ได้เรียนจบตำรวจ ก็สมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้

Home / ข่าวการศึกษา / ไม่ได้เรียนจบตำรวจ ก็สมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้

เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคน อาจจะไม่เคยรู้ว่าก่อนด้วยว่าจริง ๆ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นอกจากนักเรียนนายร้อยจากโรงเรียนเตรียมทหารฯ บุคคลทั่วไปก็สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ด้วยเช่นกัน และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีข้อมูลน่ารู้ สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ได้เรียนจบมาโดยตรงในด้านตำรวจ แต่มีความฝันอยากเรียนต่อทางด้านนี้

ไม่ได้เรียนจบตำรวจ ก็สมัครเรียนได้

ทั้งนี้ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ซึ่งเปิดรับสมัครทั้งบุคคลทั่วไป หรือที่เรียนจบมาสายตรง โดยได้มีการแบ่งออกเป็นคณะนิติวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะตำรวจศาสตร์ มีรายละเอียดน่ารู้ ดังต่อไปนี้

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

ภาพจาก FB : คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

คณะนิติวิทยาศาสตร์

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจเกี่ยวกับด้านงานสืบสวนของตำรวจ โดยเฉพาะการหาหลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ สามารถสมัครเรียนในสาขานี้ได้เลย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 160,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เรียน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร์

เกณฑ์ที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

ส่วนที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 พาร์ย่อย ได้แก่ 

1. การสอบข้อเขียน วิชาความรู้เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นข้อสอบปรนัย 60 ข้อ (60 คะแนน) วิชาที่สอบ ได้แก่

– นิติเวชศาสตร์
– การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
– การพิสูจน์หลักฐาน

2. ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ (40 คะแนน) วิชาที่สอบ ได้แก่

– หลักการทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ 1 ข้อ
– เทคโนโลยีกับงานนิติวิทยาศาสตร์ 1 ข้อ

3. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ส่วนที่ 2 ส่วนของการสอบสัมภาษณ์ 

การสอบสัมภาษณ์ คะแนน 100 คะแนน เป็นการพิจารณาประวัติส่วนตัว ความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาระดับความรู้ ตลอดจนปฏิภาณไหวพริบที่เหมาะสม

อ่านรายละเอียดทั้งหมด : www.forensicrpca.com

…..

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครในสาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย น้อง ๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อด้านตำรวจ การเรียนต่อด้านกฎหมายและการบังคับใช้จำเป็นมาก ๆ เพราะความรู้พวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้ในการสอบบรรจุตำรวจ ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 167,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เรียน

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษา หรือสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

เกณฑ์ที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน
2. สอบสัมภาษณ์

อ่านรายละเอียดทั้งหมด FB : คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

ภาพจาก FB : คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

คณะตำรวจศาสตร์

สำหรับ คณะตำรวจศาสตร์ เปิดรับสมัครในสาขาวิชากรจัดการความปลอดภัย ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งควบคุมสิ่งต่างที่มีผลกระทบต่อองค์กรและสังคม โดยมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 168,000 บาท

คุณสมบัตของผู้เรียน

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยของรัญหรือเอกชน ในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรองรับจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

เกณฑ์ที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน
2. สอบสัมภาษณ์

อ่านรายละเอียดทั้งหมด FB : คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ทำการเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น

สำหรับ การเรียนการสอนของทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ นิติวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และตำรวจศาสตร์ จะมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ทั้งหมด เพื่อช่วยให้คนที่ทำงานไปด้วยสามารถเข้าเรียนได้

จบแล้วยังไม่บรรจุ

สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ได้เรียนจบทางด้านตำรวจมาโดยตรง หรือไม่ได้เป็นนักเรียนนายร้อยตำตรวจ เมื่อเรียนจบแล้วจะยังไม่ถูกบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้น้อง ๆ จะต้องทำการสอบแข่งขันให้ผ่านเสียก่อน ถึงจะสามารถบรรจุเข้ารับราชการได้

บทความที่น่าสนใจ