Times Higher Education University Impact Rankings การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

8 มหาลัยไทย ติดอันดับโลก University Impact Rankings 2019 – จัดอันดับโดย THE

Home / ข่าวการศึกษา / 8 มหาลัยไทย ติดอันดับโลก University Impact Rankings 2019 – จัดอันดับโดย THE

กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะ สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้าน The Times Higher Education University Impact Rankings ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในด้านประสิทธิภาพ ที่ทำการประเมินมหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ

มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับโลก 2019

โดยมีการใช้ตัวบ่งชี้ที่ละเอียดในการประเมิน เพื่อให้การเปรียบเทียบเป็นไปอย่างครอบคลุม และมีความสมดุลใน 3 ด้าน ได้แก่ งานวิจัย การเผยแพร่ และการให้บริการ ทั้งนี้เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ประกอบด้วย 17 ด้าน

มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับโลก 2019 

แต่ในการจัดอันดับนี้จะมีเพียง 11 ด้านเท่านั้นที่ The Times Higher Education (THE) สถาบันการจัดอันดับจากประเทศอังกฤษ ได้นำมาใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– ด้านที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and well-being)
– ด้านที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality education)
– ด้านที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality)
– ด้านที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent work and economic growth)
– ด้านที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, innovation, and infrastructure)
– ด้านที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced inequalities)
– ด้านที่ 11 การพัฒนาเมืองและสังคมอย่างยั่งยืน (Sustainable cities and communities)
– ด้านที่ 12 การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible consumption and production)
– ด้านที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate action)
– ด้านที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (Peace, justice and strong institutions)
– ด้านที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the goals)

และในปีนี้ก็มี 8 มหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในด้าน The Times Higher Education University Impact Rankings ด้วยเช่นกัน จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ตามมาดูกันเลย…

8 มหาลัยไทย ติดอันดับระดับโลก 2019

อันดับโลก 101–200 (อันดับ 1 ของไทย) 

– มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับโลก 201-300 (อันดับ 2 ของไทย) 

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อันดับโลก 201-300 (อันดับ 3 ของไทย)

– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับโลก 301+ (อันดับ 4 ของไทย)

– มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูรายละเอียดผลคะแนนการจัดอันดับ : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับโลก 2019 

ซึ่งถ้าหากเราแบ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยออกเป็นด้าน ๆ ตาม (SDGs) จะสามารถแบ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยในด้านที่น่าสนใจได้ ดังต่อไปนี้

ด้าน Quality education – SDG4

อันดับโลก 58 (อันดับ 1 ของไทย)

– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อันดับโลก 78 (อันดับ 2 ของไทย)

– มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับโลก 101-200 (อันดับ 3 ของไทย)

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับโลก 301+ (อันดับ 4 ของไทย)

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้าน Climate action – SDG13

อันดับโลก 88 (อันดับ 1 ของไทย)

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อันดับโลก 101-200 (อันดับ 2 ของไทย)

– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับโลก 201+ (อันดับ 3 ของไทย)

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้าน Partnership for the Goals – SDG17

อันดับโลก 101-200 (อันดับ 1 ของไทย)

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อันดับโลก 201-300 (อันดับ 2 ของไทย)

– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับโลก 301+ (อันดับ 3 ของไทย)

– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.admissionpremium.com, www.timeshighereducation.com

บทความที่น่าสนใจ