ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง แนะแนวการศึกษา

เปิดรับสมัครแล้วจ้า สำนักงาน ก.พ. มอบทุนเล่าเรียนหลวง-ทุนรัฐบาลฯ ปี 2563

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดรับสมัครแล้วจ้า สำนักงาน ก.พ. มอบทุนเล่าเรียนหลวง-ทุนรัฐบาลฯ ปี 2563

แคมปัส-สตาร์ มีข่าวทุนการศึกษาดี ๆ มาฝากกันอีกแล้วค่ะ สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังจะเรียนจบชั้น ม.6 ไม่ควรพลาดเลย…

สำนักงาน ก.พ. มอบทุนเล่าเรียนหลวง-ทุนรัฐบาลฯ ปี 2563

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยจะเปิดรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://scholar2.ocsc.go.th/ จะมีทุนการศึกษาอะไรบ้างนั้น ตามมาดูกันได้เลยค่ะ

สำนักงาน ก.พ. มอบทุนเล่าเรียนหลวง-ทุนรัฐบาลฯ ปี 2563

ทุนเล่าเรียนหลวง

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จำนวน 9 ทุนด้วยกัน สำหรับผู้ที่รับทุนเล่าเรียนหลวงจะต้องเดินทางไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยจะเลือกเรียนในวิชาใด ณ สถาบันอุดมศึกษาแห่งใดก็ได้ ซึ่ง ก.พ. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยจะพิจารณาจากความประสงค์ คุณวุฒิ คุณลักษณะของผู้ที่ได้รับทุน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย

ข้อผูกพันของการรับทุนการศึกษา

 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระเวลาในการรับทุน
 • ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้รับไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุไม่เกิน 20 ปี (นับถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียวเท่า
 • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ

รายละเอียดทั้งหมด ทุนเล่าเรียนหลวง : คลิกที่นี่

ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 71 ทุนด้วยกัน 

ข้อผูกพันของการรับทุนการศึกษา

 • ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 • ในกรณีผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วนั้นยังจะต้องชดใช้ เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุไม่เกิน 20 ปี (นับถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียวเท่า
 • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ หากไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้
 • ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ

รายละเอียดทั้งหมด ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คลิกที่นี่

สำนักงาน ก.พ. มอบทุนเล่าเรียนหลวง-ทุนรัฐบาลฯ ปี 2563

ทุนรัฐบาลจากกระทรวงการต่างประเทศ 

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 5 ทุนด้วยกัน 

ข้อผูกพันของการรับทุนการศึกษา

 • ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 • ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ได้เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุไม่เกิน 20 ปี (นับถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียวเท่า
 • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ หากไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้
 • ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ

รายละเอียดทั้งหมด ทุนรัฐบาลจากกระทรวงการต่างประเทศ : คลิกที่นี่

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 4 ทุนด้วยกัน 

ข้อผูกพันของการรับทุนการศึกษา

 • ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานดับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 • ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 1 เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุไม่เกิน 20 ปี (นับถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียวเท่า
 • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ

รายละเอียดทั้งหมด ทุนธนาคาแห่งประเทศไทย : คลิกที่นี่

สำนักงาน ก.พ. มอบทุนเล่าเรียนหลวง-ทุนรัฐบาลฯ ปี 2563

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ 

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 1 ทุนด้วยกัน  

ข้อผูกพันของการรับทุนการศึกษา

 • ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาในการรับทุน
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 1 เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุไม่เกิน 20 ปี (นับถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียวเท่า
 • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ

รายละเอียดทั้งหมด ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ : คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัครทุนฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ : http://scholar2.ocsc.go.th/
 • ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 100 บาท (ต่อหน่วยของทุนการศึกษาที่เราเลือก) ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 5 ตุลาคม 2562

เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบ

 • ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา (GPAX) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการขอสมัครรับทุนการศึกษาจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน

รายละเอียดกำหนดการของการขอรับทุน : คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ