การประกวด

มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด EGAT Animation Awards 2019

Home / ข่าวการศึกษา / มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด EGAT Animation Awards 2019

ทีม Ford นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 30,000 บาท เวทีประกวด EGAT Animation Awards 2019 “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด EGAT Animation Awards 2019

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประกาศผล ESAN EGAT Animation Awards 2019 ภายใต้แนวคิด : ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการสร้างรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการประกวด ร่วมกับ คุณสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ ทีม Ford จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ ทีม Lightning Pigeon จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโคราช และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Suicide boy จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดโครงการประกวดครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศอีก 3 สถาบัน เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน คนรุ่นใหม่ในการคิดสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ นำเสนอมุมมองให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบสื่อแอนิเมชั่น

กิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา จากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลงาน Animation ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

จากนั้น คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงาน 10 ทีมเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรมืออาชีพ เพื่อนำไปพัฒนาผลงาน Animation ส่งเข้าประกวดในรอบสุดท้าย และคัดเลือก 3 ทีมเข้าสู่รอบสุดท้าย และตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้