มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มรภ.บ้านสมเด็จ เปิดรับนักศึกษาครุศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก วันนี้–15 ก.ค.63

Home / ข่าวการศึกษา / มรภ.บ้านสมเด็จ เปิดรับนักศึกษาครุศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก วันนี้–15 ก.ค.63

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) และ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา ตามสาขาวิชา ดังนี้

มรภ.บ้านสมเด็จ เปิดรับนักศึกษาครุศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก

ระดับปริญญาเอก

  • หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ต่างชาติ 40 คน, คนไทย 10 คน)

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 40 คน
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 30 คน
  • สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน 35 คน (คนไทย แผน ก 5 คน, คนจีน แผน ข 30 คน)
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 20 คน

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู จำนวน 150 คน

กำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ค. 2563

ผู้สนใจสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ http://grad.bsru.ac.th สอบถามข้อมูลได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ โทร 080-931-4418 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม โทร 099-593-6236