บทความวิชาการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับบทความวิชาการ งานประชุมวิชาการนานาชาติ 2564

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดรับบทความวิชาการ งานประชุมวิชาการนานาชาติ 2564

เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21” (Multidisciplinary for Innovation Development in 21st Century) หมดเขต 30 กันยายน 2563

เปิดรับบทความวิชาการ งานประชุมวิชาการนานาชาติ 2564

หัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21” (Multidisciplinary for Innovation Development in 21st Century) ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา งานวิจัย และพัฒนามาตรฐานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย ในรูปแบบการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ผู้สนใจส่งบทความทั้ง 2 หมวด ได้แก่ ด้านการศึกษา / วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ ด้านการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วิทยาการจัดการ สามารถส่งบทความได้ที่ http://grad.bsru.ac.th/conference

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1814

แนะนำ