การเปิดภาคเรียน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเทอม เรียนออนไลน์ เลื่อนเปิดเทอม

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน 2564

Home / ข่าวการศึกษา / มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน 2564

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน เป็นวันที่ 18 มกราคม 2564 และแนวทางจัดการเรียนการสอน ในเดือนมกราคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2564 ดังนี้

1. ให้งดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

2. ให้หน่วยงานงดการจัดประชุม สัมมนา อบรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากทั้งหมด ยกเว้นการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

3. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ปฏิบัติตามประกาศศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเคร่งครัด

4. มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคเรียนที่2/2563 ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ยังไม่คลี่คลายให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

5. ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง โดยบันทึกการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ (http:/workbsru.acth) ไปจนถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลมอบหมายและติดตามการทำงานของบุคลากรของตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีความต่อเนื่องและไม่เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน

6. กรณีมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ

โดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่มา www.bsru.ac.th , FB : bsrunews

บทความแนะนำ