การพัฒนาตนเอง คอร์สเรียนฟรี คอร์สเรียนออนไลน์ ม.มหิดล เรียนออนไลน์ ใบประกาศนียบัตร

10 คอร์สเรียนฟรี ออนไลน์ ม.มหิดล – เรียนจบมีใบประกาศนียบัตร

Home / วาไรตี้ / 10 คอร์สเรียนฟรี ออนไลน์ ม.มหิดล – เรียนจบมีใบประกาศนียบัตร

ใครที่เบื่อและมีเวลาว่าง ชวนมาอัพสกิล กับ 10 คอร์สเรียนฟรี เรียนออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะช่วยให้เราพัฒนาตนเองได้ในหลายๆ ด้าน เช่น การสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสื่อการตลาดออนไลน์

คอร์สเรียนฟรี เรียนออนไลน์ ม.มหิดล

เรียนจบมีใบประกาศนียบัตร

คอร์สเรียนฟรี เรียนออนไลน์ ม.มหิดล

1. การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการวิจัยทางสังคมและสุขภาพ

Link : https://bit.ly/3sFDVtA

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการใช้สถิติในการทำวิจัย
– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม
– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

2. พื้นฐานการผลิตสื่อผสม เพื่อการตลาดออนไลน์

Link : https://bit.ly/3yeoytc

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
LO1: ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงประเภทของสื่อสารสนเทศแบบดิจิทัล (Digital media contents) และการนำไปใช้งาน
LO2: ผู้เรียนสามารถใช้งานเครื่องมือสื่อผสม (Multimedia tools) เพื่อการสร้างสื่อสารสนเทศแบบดิจิทัล
LO3: ผู้เรียนสามารถนำสื่อสารสนเทศแบบดิจิทัล ไปประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดออนไลน์
LO4: ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ และจรรยาบรรณที่เหมาะสมในการเลือกใช้โปรแกรม ในการสร้าง และในการเผยแพร่สื่อสารสนเทศแบบดิจิทัล

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

Link : https://bit.ly/3y5fCWV

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
LO1: ผู้เรียนเข้าใจ และอธิบายหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้
LO2: ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือของ MS Excel ในการทำ Data Cleaning
LO3: ผู้เรียนสามารถใช้งานสูตร และฟังค์ชันต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้
LO4: ผู้เรียนสามารถสร้าง Object และ Chart เพื่อช่วยในการนำเสนอข้อมูลได้
LO5: ผู้เรียนสามารถสร้าง Dashboard และรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

4. เทคนิคการเป็นวิทยากร

Link : https://bit.ly/3BirWW7

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
LO1: ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี และมีจรรยาบรรณในการเป็นวิทยากร
LO2: ผู้เรียนสามารถแสดงการพูดและการนำเสนอในบทบาทวิทยากรได้
LO3: ผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้
LO4: ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบการเรียนรู้ได้
LO5: ผู้เรียนสามารถออกแบบการประเมินและติดตามผลการอบรมได้

5. Listening and Speaking for Communication

Link : https://bit.ly/3kjedHs

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
LO1: บอกใจความสำคัญ รายละเอียด และจุดมุ่งหมายของสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อได้
LO2: ออกเสียงพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
LO3: สนทนาภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายได้
LO4: ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
LO5: พูดต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

6. Thai language in everyday conversation with foreigners

Link : https://bit.ly/3kjFr0v

Learning objectives (LO):
LO1: To be able to listen and discriminate between Thai consonant sounds, vowel sounds, and tones correctly
LO2: To be able to produce the speech sounds in Thai with the correct consonant sounds, vowel sounds, and tones
LO3: To be able to communicate in the Thai language with the correct Thai sentence structure and grammar
LO4: To be able to communicate in the Thai language in daily life fluently enough in both listening and speaking skills
LO5: To be able to answer the questions about Thai cultures and traditions

7. English for teachers who are teaching first grade level

Link : https://bit.ly/3jfpZUd

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
LO1: ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบแผน การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้
LO2: ผู้เข้าอบรมสามารถบอกความหมาย และออกเสียง word lists ที่จะใช้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ถูกต้อง
LO3: ผู้เข้าอบรมสามารถสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมหรือกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม

8. การสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐาน Fundamentals of Branding

Link : https://bit.ly/385AGlJ

Learning Outcome
– To appreciate the importance of branding from the company and the customer perspectives.
– To apply relevant models/frameworks in crafting consistent and well-integrated brand elements.
– To position the brand that is in line with the target segment(s).
– To identify and strategically apply key stages in the brand-building process.

9. กิจกรรมบำบัดสร้างความสุข

Link : https://bit.ly/2Wlk9Yt

คำอธิบายรายวิชา
กิจกรรมบำบัดสร้างความสุข พัฒนาจากรายวิชากิจกรรมบำบัดจิตสังคม มีเป้าหมายให้ประชาชนไทย มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองและช่วยเหลือคนที่คุณรัก ซึ่งเป็นผู้กำลังมีประสบการณ์สุขภาพจิต ที่มีความสนใจในการเรียนรู้กระบวนการฟื้นสุข ภาวะหลังมีอาการป่วยทางจิตในเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ และแนวทางการสื่อสาร ด้วยเทคนิคการใช้สื่อทางกิจกรรมบำบัด ในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพจิต และการป้องกันโรคทางจิตตามบริบทของชุมชน

10. ผู้ประกอบการและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจผู้สูงวัย Entrepreneurship and Innovation for Aging Business

Link : https://bit.ly/3j8SnHc

Learning Outcome
– ผู้เรียนสามารถออกแบบธุรกิจ (Business Model Design) และนวัตกรรมสำหรับธุรกิจบริการกลุ่มผู้สูงวัยได้อย่างเหมาะสม
– ผู้เรียนเข้าใจ ถึงกระบวนการการวิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์
– ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ Strategic Foresight เพื่อนำไปพัฒนาแบบจำลองธุรกิจรูปแบบใหม่ (Business Model Re-design) ที่เหมาะกับสภาพธุรกิจกลุ่ม Aging Society ในอนาคต
– ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาของธุรกิจจริงได้

ภาพประกอบจาก https://unsplash.com

บทความแนะนำ