ทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 60 (แบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการจุฬาฯ-ชนบท

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 (แบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการจุฬาฯ-ชนบท

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรดำเนินการรับสมัครนักเรียนในโครงการรับนักเรียนจากชนบท เพิ่อเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนอุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปกติ (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้ค่ะ

จุฬาฯ เปิดรับตรงแบบพิเศษ ปีการศึกษา 2560 + ทุนเรียนฟรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

2. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่คณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนจากชนบท เพื่อศึกษาต่อในจุฬาฯ ซึ่งแบ่งงอกเป็นดังนี้

2.1 เขตพื้นที่ปกติ
– เขตภาคกลาง
– เขตภาคเหนือตอนล่าง
– เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– เขตตะวันออก

2.2 เขตพื้ที่พิเศษ
– จังหวัดตรัง และจังหวัดน่าน (ซึ่งเป็นจังหวัดที่จุฬาฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง)
– จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอำเภอแม่ริม (ซึ่งเป็นที่ตั้งพระตำหนักดาราภิรมย์ อันเป็นหน่วยงานของจุฬาฯ) โดยผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านและศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริมเท่านั้น

3. เป็นผู้ที่มีการเรียนในชั้นมัธยม 4-5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะต้องได้คณะเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

3.1 ผู้สมัครคณะทันตแแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.75 *** ยกเว้นคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50 และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
3.2 ผู้สมัครคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.75
3.3 ผู้สมัครคณะนิเทศศาสตร์ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาภาษาไทย/สังคมศึกษา/ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 2.00

4. เป็นผู้ที่มีฐานะยากจน บิดา มารดาไม่สามารถสนับสนุนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้

คณะที่เปิดรับ

จำนวน 14 คณะ โดยกำหนดให้เลือกสมัครได้เพียง 1 คณะเท่านั้น

1. คณะทันตแแพทยศาสตร์ รับ 5 คน

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ 10 คน

3. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม รับ 10 คน

4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 10 คน

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 5 คน

6. คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับ 4 สาขา ดังนี้

– สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับ 15 คน
– สาขาวิชากายภาพบำบัด รับ 6 คน
– สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รับ 3 คน
– สาขาวิชารัสีทคนิค รับ 2 คน

7. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดรับ 3 สาขาดังนี้

– สาขาวิชาสถิติ รับ 2 คน
– สาขาวิชาการบัญชี รับ 2 คน
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับ 3 คน

8. คณะเศรษฐศาสตร์ รับ 15 คน (โดยเป็นทุนจุฬาฯ-ชนบท 10 คน และทุนเศรษฐศาสตร์ชนบท 5 คน)

9. คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับ 4 สาขาดังนี้

– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับ 2 คน
– สาขาวิชาการปกครอง รับ 2 คน
– สาขาวิชาสังคมวิทยาแลพมานุษยวิทยา รับ 2 คน
– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระกว่างประเทศ รับ 2 คน

10. คณะนิติศาสตร์ รับ 7 คน

11. คณะนิเทศศาสตร์ รับ 6 คน

12. คณะอักษรศาสตร์ รับ 6 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 สาขาดังนี้

– สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ
– สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
– สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต

13. คณะจิตวิทยา รับ 5 คน

14. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา รับ 10 คน

*** จำนวนทุนการศึกษา 130 ทุน ทั้งนี้อาจรับได้ไม่ครบตามจำนวน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก

1. การรับสมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16-31 สิงหาคม 2559 ทางเว็บไซต์ : http://www.atc.chula.ac.th/

2. การส่งใบสมัคร ให้ส่งมาทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 (จะถือเอาวันประทับตราของบริษัทไปรณีย์ไทย จำกัด วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร) ส่งไปที่ : ศูนย์ทดสอบทางวิขาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

3. ตรวจสอบสถานะการสมัคร ได้ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่เว็บไซต์ : http://www.atc.chula.ac.th/

4. ทักท้วงสถานะการสมัคร ได้วันที่ 8-9 กันยายน 2559

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ดูได้ทางเว็บไซต์ : http://www.atc.chula.ac.th/ และ http://www.admissions.chula.ac.th

6. ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559

7. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2559 ที่ : http://www.atc.chula.ac.th/

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เว็บไซต์ : http://www.rural.chula.ac.th/ หรือโทรสอบถาม 0-2218-3245

9. การสอบสัมภาษณ์โครงการจุฬาฯ-ชนบท ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2560

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการจุฬาฯ-ชนบท วันที่ 7 มีนาคม 2560 ดูได้ที่ : http://www.rural.chula.ac.th/

11. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเคลียริ่งเฮาส์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.cuas.ac.th

————————————————————-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

เว็บไซต์รับบุคลเข้าศึกษาต่อ (รับตรง) : http://www.atc.chula.ac.th/admission2/home.html

เว็บไซต์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี : http://www.admissions.chula.ac.th/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

Tel. 02-218-4451-2 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น.)
Fax. 02-218-4453
E-mail : directadmission@chula.ac.th

————————————————————-

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรง 60 จุฬาฯ มอบทุนเรียนฟรี โครงการจุฬาฯ-ชนบท (ปอเนาะ)

>> รับตรง 60 (แบบปกติ) 9 โครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพจาก http://www.chula.ac.th/th/archive/gallery/cu-student