คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง โควตา

มาแล้ว! รับตรง 60 (โควตา) คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Home / ข่าวการศึกษา / มาแล้ว! รับตรง 60 (โควตา) คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล จำนวน 20 คน ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรงวิธีพิเศษ ม.สงขลานครินทร์ 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคใต้

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 นับจากจบภาคการศึกษาที่ 2 ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

3. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลาเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-2 ตั้งแต่ระดับ B ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

4. ในกรณีที่เป็นผู้มีผลการเรียนสูงสุง 10 เปอร์เซนต์แรกของชั้นเรียน หรือสาขาฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วิธีการคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

2. การทดสอบความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

3. การสอบสัมภาษณ์ ดูจากบุคลิกภาพ เจตคติต่อสาขาวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ และความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

เกณฑ์การคัดเลือก แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 : ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด เรียงลำดับคะแนนจำนวน 20 คนแรก จะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (กรณีผู้ได้รับคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในรอบแรกครบ 20 คน ภาควิชาบริหารธุรกิจขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับสมัครรอบที่ 2)

รอบที่ 2 : มีที่นั่งคงเหลือจากการรับสมัครรอบที่ 1 คนที่อยู่ในลำดับถัดมาจะได้รับการประรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแทนคนที่สละสิทธิ์ไปแล้ว

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดได้ที่ : www.fms.psu.ac.th และ www.entrance.psu.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหากใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร 0-7428-7856-7 โทรสาร 0-7428-7859

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com

———————————————–

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

> คณะเทคโนโลยีฯ ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนให้ด้วย <

> รับตรง 60 โครงการรับสมัครนักเรียนผลการเรียนดี ศึกษาต่อ ม.สงขลานครินทร์ <