ทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง 2 โครงการด้วยกัน คือ โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ และโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปิดรับสมัครแล้ว สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. + ทุนการศึกษา

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์

*** หมายเหตุ

1. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ
2. สาขาเทคโนโลยี/ สาขาการจัดการ สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และภาษาอังกฤษ

หลักสูตรที่เปิดรับ

1. ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2. ด้านเทคโนโลยี จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ด้านการจัดการ จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ การจัดการวิศวกรรม และเทคโนโลยีการจัดการ

โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (Outstanding Student Program: OSP)

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเรียนสายวิทย์-คณิตฯ เท่านั้น)

– ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.25

2. ทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์  ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

2.1 ทุนสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่สถาบันฯ กำหนด

2.2 ทุนเต็มจำนวน (Full) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา

2.3 ทุนครึ่งจำนวน (Half) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราที่สถาบันฯ กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา

โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน (SIIT Entrance Examination)

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเรียนสายวิทย์-คณิตฯ เท่านั้น)

*** หมายเหตุ ไม่กําหนดเกรดเฉลี่ยสะสมในการสมัครสอบ

การรับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ : http://admissions.siit.tu.ac.th (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – วันที่ 13 กันยายน 2559 วันสุดท้ายปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.)

2. ผู้สมัครสอบโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ต้องชําระค่าสมัครสอบ 500 บาท (โอนผ่านธนาคารที่กําหนด) ผู้สมัครสอบโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน ต้องชําระค่าสมัครสอบ 800 บาท (โอนผ่านธนาคารที่กําหนด) โดยสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2559 (ปิดรับชำระวันสุดท้ายเวลา 24.00 น.)

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.siit.tu.ac.th/

———————————-

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง >> รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) มธ.

ภาพประกอบจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี