คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 60 โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาจากโรงเรียนส่วนภูมิภาค และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ภายใต้โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 รับตรง คณะวิศวะ โครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่รับทั้งหมด 

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณสมับติของผู้สมัคร

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 เป็นอันดับต้นของกลุ่มนักเรียนสายวิทยาศาสตร์

2. จะต้องได้เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในชั้นม.4-5

3. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกรดวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์และอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.80 ชั้นม.4-5

4. สาขาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมปิโตรเคมี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.85 ในชั้นม.4-5

กำหนดการคัดเลือก

– รับสมัครทางไปษณีย์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://engineer.kmitl.ac.th/engineer2015/

– ส่งหลักฐานการสมัครได้จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 ส่งเอกสารการสมัคร มาที่ : หน่วยปริญญาตรี งานบริหารวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10250

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559

– ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. (ยกเว้นบาสาขา ตามกำหนดการในระเบียบการสมัคร)

– ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ๋ขาศึกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2559

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. แบบกรอกข้อความการขอเข้าร่วมหรือไม่ร่วมโครงการฯ (แบบ วศ.สจล.1)

2. แบบสรุปจำนวนนักเรียนที่ส่งเข้าโครงการฯ (แบบ วศ.สจล.2)

3. แบบระเบียนประวัตินักเรียน (แบบ วศ.สจล.3)

4. สำเนาใบรับรองวุฒิ และใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ ม.4, ม.5

5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ใบสมัครและคุณสมบัติ

2. สอบข้อเขียน เฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้า เคมี ปิโตรเคมี วิศวกรรมเครื่อง

3. สอบปฏิบัติ เฉพาะวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

4. สอบสัมภาษณ์ ทุกสาขา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

เว็บไซต์ ของพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง : http://kmitl.ac.th/

เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง : http://engineer.kmitl.ac.th/engineer2015/

เว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง : http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php

————————————–

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง >> รับตรง 60 พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง โดยใช้คะแนน GAT/PAT 

ภาพประกอบจาก http://www.kmitl.ac.th/kmitl.image.php?album=Sample_KMITL