kmutnb คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาตรี รับตรง โควตา

รับตรง 60 โควตาเรียนดี (ม.6) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โควตาเรียนดี (ม.6) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลัดสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในโครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

รับตรง โควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ปีการศึกษา 2560

กำหนดการคัดเลือก

– สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 9 กันยายน 2559 (พร้อมแนบไฟส์เอกสารการสมัคร) ที่เว็บไซต์ : http://sci.kmutnb.ac.th/

– ชำระเงินค่าสมัคร ได้ไม่เกินในวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่ธนาคารกรุงไทย (ตรวจสอบการชำระเงินได้หลังจากชำระไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์)

– ทำการพิมพ์ประจำตัวเข้าสอบ ในวันที่ 20 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

– สอบข้อเขียน ในวันที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่30 กันยายน 2559 ทางเว็บไซต์ : http://sci.kmutnb.ac.th/

– ทำการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

– ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559

*** ค่าสมัครสอบ 400 บาท เฉพาะอันดับแรก อันดับ 2-4 อันดับละ 100 บาท

หลักสูตรที่เปิดรับ

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต สามารถเลือกได้ 4 อันดับ ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

– คณิตศาสตร์ศาสตร์ประยุกต์ จำนวนรับ 20 คน
– คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 20 คน
– เคมีอุตสาหกรรม จำนวนรับ 40 คน
– วิทยาการคอมพิวเตอรร์ จำนวนรับ 10 คน
– สถิติประยุกต์ จำนวนรับ 20 คน
– สถิติธุรกิจและการประกันภัย จำนวนรับ 10 คน
– ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม จำนวนรับ 5 คน
– ฟิสิกส์วิศวกรรม (สองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรับ 10 คน
– ฟิสิกส์วิศวกรรม (สองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ จำนวนรับ 10 คน

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

– วิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวนรับ 10 คน

สำหรับผู้รับสมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์-คณิต สามารถเลือกได้ 1 อันดับ ดังนี้

– สถิติธุรกิจและการประกันภัย จำนวนรับ 10 คน

*** รวมจำนวนรับทั้งหมด 165 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดไม่ต่ำกว่า 2.75

2. เรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เลือกได้ 4 อันดับ หรือศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ เลือกได้ 1 อันดับ ตามรหัสคณะที่ให้เลือก

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ใบสมัครและคุณสมบัติ

2. สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

3. สอบสัมภาษณ์

ติดตามรายละเอียดการสมัครโควตาเรียนดีทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ : http://sci.kmutnb.ac.th/

หรือที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : http://kmutnb.ac.th/

———————————–

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com