คณะวิทยาศาสตร์ ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย รับตรง

คณะวิทย์ฯ ม.ศิลปากร มอบทุนการศึกษา โครงการ พสวท. 2560

Home / ข่าวการศึกษา / คณะวิทย์ฯ ม.ศิลปากร มอบทุนการศึกษา โครงการ พสวท. 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อรับทุนการศึกษา ผ่านรับตรง ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรายละเอียดดังนี้

ทุนการศึกษา โครงการ พสวท. คณะวิทย์ฯ ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2560

จำนวนที่รับ

  • รับจำนวน 9 คน ใน 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
  • มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า  3.25

กำหนดการคัดเลือก

โครงการ พสวท.

เกณฑ์การคัดเลือก

  • ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบ 9 วิชาสามัญของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ จำนวน 5 วิชา คือ รหัส 29 ภาษาอังกฤษ รหัส 39 คณิตศาสตร์ รหัส 49 ฟิสิกส์ รหัส 59 เคมี และ รหัส 69 ชีววิทยา เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดสัดส่วนในการคิดค่าน้ำหนักของคะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา เป็น 100 % ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้ (ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบทั้ง 5 วิชาดังกล่าวจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัครและจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)

โครงการ พสวท.

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการ พสวท. ได้ที่ : http://dpst.sc.su.ac.th/

เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : http://www.sc.su.ac.th/