tu มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 60 โครงการหลักสูตรป.ตรี-โทต่อเนื่อง วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการหลักสูตรป.ตรี-โทต่อเนื่อง วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรปริญญาตรี-โทต่อเนื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ฺBMCI) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

กำหนดการคัดเลือก

กำหนดการคัดเลือก

จำนวนที่รับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ฺBMCI) จำนวน 60 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือ วิทยาลัยนวัตกรรม

ช่องทางการสมัคร

ยื่นทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารตามที่อยู่ ฝ่ายบริการการศึกษา (สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร BMCI) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หมายเหตุ : การส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทั้งหมด กำหนดให้เป็นการจัดส่งแบบลงทะเบียน ทั้งนี้วิทยาลัยนวัตกรรมจะถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่ 29 มกราคม 2560 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4-5) จำนวน 1 ฉบับ
 3. กรณีสำเร็จการศึกษาต่างประเทศ จะต้องยื่นสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษา หรือ ใบรับพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษา (หนังสือชั่วคราว) จำนวน 1 ฉบับ (อ้างอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเรื่องการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ)
 4. ใบนำฝากธนาคาร (ฉบับจริง) ที่โอนเงินค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท
 5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (หากมี) จำนวน 1 ฉบับ

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท ชำระค่าสมัครโดยการโอนเข้าบัญชี “วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางลำพู บัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี 003-309797-9 เท่านั้น

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน (ใบนำฝากเงิน) ฉบับจริง แนบมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ลงบนใบนำฝากให้ชัดเจน หากผู้สมัครไม่ได้แนบหลักฐานใบนำฝากเงินมาพร้อมกับใบสมัคร ทางวิทยาลัยจะถือว่าใบสมัครที่ส่งมานั้นไม่สมบูรณ์

วิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 1. การสอบข้อเขียนของหลักสูตร : การสอบข้อเขียนเป็นแบบปรนัย เน้นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ความรู้รอบตัวและสถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)
 2. การสอบสัมภาษณ์ : การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย โดยผู้สมัครสามารถนำ Portfolio หรือประกาศนียบัตร หลักฐานแสดงถึงการได้รับรางวัล ความรู้ ความสามารถพิเศษต่างๆ เพื่อเสนอต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ในวันสอบได้

ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรปริญญาตรี 3.5 ปี คือ 325,360 บาทต่อคน โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) นักศึกษามีค่าใช้จ่ายหลักได้แก่ ค่าหน่วยกิตๆ ละ 1,500 บาท ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามระเบียบ และค่าธรรมเนียมพิเศษของวิทยาลัยนวัตกรรมภาคการศึกษาละ 10,000 บาท (สำหรับนักศึกษาไทย) ยกเว้นภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสอนและตำรา

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://mct.citu.tu.ac.th/