ปริญญาตรี รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น อนุปริญญา

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ผ่านรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน

กำหนดการคัดเลือก

หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน

หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับ และจำนวนที่รับ

 • ภาคปกติ

หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน

 • ภาคต่อเนื่อง

หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการจัดการการบิน (AVM) วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ,วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน, วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

 • กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AEE)

 • กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (3 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน(เทียบโอน) (AET)

 • กําลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์การบิน เครื่องวัดประกอบการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตร CM/AI

หลักสูตรระดับอนุปริญญา

1. สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL)

 • กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • กําลังศึกษา ปวช. หรือ  สำเร็จการศึกษา ปวช.  สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้ากําลัง หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน ภาคสมทบ

 • กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • กําลังศึกษา ปวช. หรือ  สำเร็จการศึกษา ปวช.  สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้ากําลัง หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน) (AT-AI)

 • กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • กําลังศึกษา ปวช. หรือ  สำเร็จการศึกษา ปวช.  สาขาไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

4. สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) (AT-AE)

 • กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • กําลังศึกษา ปวช. หรือ  สำเร็จการศึกษา ปวช.  สาขาไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

5. สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภาคสมทบ

 • กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • กําลังศึกษา ปวช. หรือ  สำเร็จการศึกษา ปวช.  สาขาไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (2 ปี)

1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน,วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

 • กําลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ จบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้(การควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC) ,สื่อสารการบิน (CO), การบํารุงรักษาอากาศยาน (AM), อนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบารํ ุงรักษาอากาศยาน (AMEL)  ,การบํารุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (AI), การบํารุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (CM) ) ,อนุปริญญา สาขาวิาเทคโนโลยีอากาศยาน (AT-AE) (AT-AI)

เกณฑ์การคัดเลือก

1. องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก รวม 100 คะแนน ดังนี้

 • วิชาภาษาอังกฤษ 30%
 • วิชาคณิตศาสตร์ 30%
 • วิชาฟิสิกส์ 30%
 • วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นฐานการบิน 10%

2. สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เงื่อนไขการสมัคร

หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครได้ที่ : http://reg.catc.or.th/download/Admission-2017.pdf

เข้าสู่ระบบการรับสมัครออนไลน์ได้ที่ : http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp

เว็บไซต์สถาบันการบินพลเรือน : http://www.catc.or.th/