นักศึกษาใหม่ ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบการศึกษา สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ประกาศ!! ทปอ. เตรียมปรับระบบรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / ประกาศ!! ทปอ. เตรียมปรับระบบรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

แถลงการณ์จากการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560) ได้ทำการแถลงข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธีการบดีแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระบบรับสมัคร นศ.ใหม่ มี 5 รอบ-เด็กมีเพียง 1 สิทธิ์

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมการศึกษาแบบใหม่

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในการปรับกระบวนการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการดังนี้

1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค

3. สถาบันอุดมการศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน

การรับสมัครมีทั้งสิ้น 5 รอบ ดังนี้ 

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมการศึกษา

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื่นที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมการศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบ ให้นักเรียนยื่นใบสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมการศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนในโครงการ กสพท. โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยการในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน แต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า 3 ปี

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง

การเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาครั้งนี้ ทปอ. ได้รตะหนักถึงผลดีที่จะเกิดกับนักเรียน และผู้ปกครองตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้นักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบ มีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับตนเองมากขึ้น ไม่เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ลดความเครียด ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การใช้สัดส่วนคะแนน GPAX, O-NET, GAT/PAT จะยังคงเป็นไปตามประกาศล่วงหน้า 3 ปี คือในปีการศึกษา 2560-2562 และสำหรับนักศึกษานานาชาติก็ต้องนำเข้าในระบบ Clearing House เช่นกัน