Clearinghouse มหาวิทยาลัย รับตรง เคลียริงเฮาส์ แอดมิชชั่น

เจาะลึก!! ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์

Home / ข่าวการศึกษา / เจาะลึก!! ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์

สำหรับน้องๆ คนไหนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโครงการต่างๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์แล้วนั้น วันนี้ล่าสุดทาง ทปอ. ได้ทำการเปิดระบบให้น้องๆ สามารถเข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษากันได้แล้วโดยน้องๆ จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์

ใครต้องทำการยืนยันสิทธิ์บ้าง?

ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในโครงการต่างๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ ประกอบด้วย 11 มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 11. มหาวิทยาลัยนครพนม

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์

ขั้นที่ 1 ให้น้องๆ เข้าไปที่เว็บไซต์ ฝ่ายการรับนักศึกษา หรือกองบริการการศึกษา หรือสำนักทะเบียน ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ขั้นที่ 2 เข้าไปดูที่ ระเบียบการรับสมัคร ว่าต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์หรือไม่ (ในมหาวิทยาลัยที่น้องๆ มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

ขั้นที่ 3 หลังจากที่น้องๆ เข้ามาที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแล้ว ให้น้องๆ ทำการ log in เข้าสู่ระบบเคลียริงเฮาส์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้ารับรหัสระบุตัวบุคคล

ขั้นที่ 4 ต่อมาให้น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปที่ เว็บไซต์ : http://a.cupt.net/clearinghouse.php เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยการใช้รหัสระบุตัวตนที่ได้มา (จากขั้นที่ 3)

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์

ขั้นที่ 5 การเข้าสู่ระบบนั้น เราต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านคือรหัสระบุตัวบุคคล เพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโครงการต่างๆ ระบบรับตรง ที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ จะได้รับรหัสดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ทั้งนี้ น้องๆ คนไหนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลายมหาวิทยาลัย ทำให้มีรหัสระบุตัวบุคคลหลายรหัส ก็สามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสใดก็ได้

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์

กรณีเกิดปัญหาในการเข้าสู่ระบบ เช่น กรอกเลขประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ติดต่อมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในทันที

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์

หน้าจอการเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องจะปรากฎดังนี้ 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์

ขั้นที่ 6 การยืนยันสิทธิ์

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์

กรณี สอบติดหลายโครงการ และยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว 1 โครงการ หากต้องการยืนยันสิทธิ์อีกโครงการทำได้หรือไม่?

 • การยืนยันสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์ สามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 โครงการ แต่สามารถเปลี่ยนใจยืนยันสิทธิ์ได้ โดยที่การยืนยันสิทธิ์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ครั้ง

การสละสิทธิ์ต้องทำอย่างไรบ้าง?

เนื่องจาก การยืนยันสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์ จะส่งผลให้ผู้ที่เข้ายืนยันสิทธิ์ ถูกตัดสิทธิ์จากระบบแอดมิชชัน (Admissions) ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการต่างๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ หากต้องการจะมีสิทธิ์ไปคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน (Admissions) จะต้องทำการสละสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์เสียก่อน สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 

วิธีที่ 1 ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse) ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560 ทปอ. จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์

วิธีที่ 2 เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse) เพื่อทำการสละสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560

การสละสิทธิ์ต้องทำอย่างไรบ้าง?

การสละสิทธิ์ต้องทำอย่างไรบ้าง?

กรณีที่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการต่างๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ เข้ายืนยันสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์แล้ว ต่อมาเปลี่ยนใจอยากจะสละสิทธิ์เพื่อไปคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน (Admissions) สามารถทำได้ดังนี้ 

ขั้นตอนการสละสิทธิ์

ขั้นตอนการสละสิทธิ์

ขั้นตอนการสละสิทธิ์

บทความที่เกี่ยวข้อง 

———————————–

ที่มา : p-dome.com