วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรใหม่

ข้อมูล 6 หลักสูตรใหม่ ที่เปิดในปี 2560 ! วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร

Home / ข่าวการศึกษา / ข้อมูล 6 หลักสูตรใหม่ ที่เปิดในปี 2560 ! วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร

ในปีหลังๆ มีหลักสูตรใหม่ที่เปิดขึ้นมาหลากหลาย ไม่ได้มีแต่สาขาหรือคณะยอดฮิตอย่าง นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ ฯลฯ อีกต่อไป ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกในสิ่งที่ตัวเองสนใจมากขึ้น อย่าง 6 หลักสูตรที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอน 6 หลักสูตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 น่าสนใจมากค่ะ

รายละเอียด 6 หลักสูตรใหม่ ที่เปิดในปี 2560

ระดับปริญญาตรี

การจัดการตราสินค้าหรูหรา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (B.B.A. in Luxury Brand Management)

เป็นหลักสูตรสองปริญญา ที่มีความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำที่สอนด้านบริหารธุรกิจ คือ PSB Paris School of Business ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีความร่วมมือตั้งแต่ในระดับพื้นฐาน เช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา จนถึงระดับของการที่นักศึกษาจะต้องไปศึกษาที่ PSB Paris School of Business เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในชั้นปีที่ 3 เพื่อการรับปริญญาบัตรจากทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร PSB Paris School of Business ถ้านักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการจัดการตราสินค้าหรูหรา โดยครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานทางการบริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตราสินค้าหรูหราอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตราสินค้า เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่รัฐบาลไทยได้มีนโยบายพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยทั้งนี้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ต่อยอดในอนาคตซึ่งไม่เพียงแต่ในประเทศแต่ยังรวมถึงต่างประเทศที่อุตสาหกรรมสินค้าหรูหรายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา นักการตลาด, นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารตราสินค้าหรูหรา, นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร, นักออกแบบและพัฒนาสินค้าหรูหรา, นักวิจัยเกี่ยวกับตลาดตราสินค้าหรูหรา, ผู้ประกอบการ และอาชีพอิสระต่างๆ

การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (B.B.A. in Event and Leisure Marketing)

เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและมุมมองในระดับนานาชาติในการพัฒนาธุรกิจโดยใช้ความรู้ทางการตลาดในการสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ธุรกิจการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในประเทศไทย นอกจากนี้จากการจัดอันดับการประชุมแสดงนิทรรศการนานาชาติ ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 3 รองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย อีกทั้งในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้รับรางวัล “World’s Best Cities” จากนิตยสาร Travel and Leisure ดังนั้น ธุรกิจด้านนี้จึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นอย่างมาก

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการตลาด โดยครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานทางการตลาดอย่างสมบูรณ์และเพิ่มความสำคัญมากขึ้นในด้านการสื่อสารทางการตลาด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการดำเนินงานด้านการตลาดผ่านการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สามารถวิเคราะห์วางแผนการตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์ ยิ่งไปกว่านั้นบัณฑิตจะได้เรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและทางด้านปฏิบัติ รวมถึงการทำโครงการวิจัยการตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางในการจัดการแสดง นิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ งานส่งเสริมการขาย งานเทศกาลต่างๆ การขาย การวิจัยการตลาด และการประชาสัมพันธ์ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ผู้จัดงานแสดงสินค้าและบริการ, ผู้จัดงานประชุมนานาชาติ, ผู้จัดงานเทศกาลและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ, ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ประชุม, นักการตลาด ประชาสัมพันธ์, ผู้ออกแบบและจัดประชุมนานาชาติ, อาชีพอิสระต่างๆ

นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ เป็นหลักสูตรสองปริญญา ที่มีความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำที่สอนด้านธุรกิจและการตลาด คือ Rennes School of Business ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีความร่วมมือตั้งแต่ในระดับพื้นฐาน เช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา จนถึงระดับของการที่นักศึกษาจะต้องไปศึกษาที่ Rennes School of Business เพื่อการรับปริญญาบัตรจากทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและ Rennes School of Business ถ้านักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

การออกแบบสื่อสารดิจิทัล

หลักสูตรศิลปบัณทิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (B.F.A. in Digital Communication Design)

ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ซิตี้ ประเทศสหราชอาณาจักร เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล ซึ่งเป็นหลักสูตรสองปริญญา โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วบัณฑิตจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 สถาบัน ได้แก่ B.F.A. (Digital Communication Design) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ B.A. (Hons) Visual Communication จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ซิตี้ ประเทศสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังได้มีความร่วมมือในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองสถาบันอีกด้วย

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัย มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานออกแบบสื่อ อีกทั้งปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถใช้ต่อยอดงานสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต ทางหลักสูตรได้จัดให้มีสายการเรียนให้นักศึกษาได้เลือกเรียนทั้งหมด 4 สายการเรียน ได้แก่ Moving Image and Animation, Interactive, Illustration และ Photography และ Filmmaking โดยจะเริ่มเลือกสายการเรียนในช่วงภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น หลังสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นนักสร้างภาพเคลื่อนไหว นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบอินเตอร์เฟส นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก นักสร้างภาพประกอบ นักออกแบบตัวละครเพื่องานสื่อ ผู้กำกับศิลป์ นักถ่ายภาพ นักออกแบบกราฟฟิก หรือกระทั่งอาจารย์และนักวิชาการ

ระดับปริญญาโทและเอก

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Business Administration Programme in Hotel and Tourism Management (International Programme)

เป็นหลักสูตร ๒ ปี ที่รองรับทั้งนักศึกษาชาวไทยและต่างประเทศ มีความมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ สามารถนำความรู้ด้านการบริหารจัดการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวมาพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลอดหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะและทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ โดยเน้นผู้บริหารในระดับกลางและระดับสูงทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรส่งเสริมนักศึกษาในด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการนำองค์ความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากภาคปฏิบัติมาประยุกต์เพื่อแสดงอัตลักษณ์ด้วยการสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และการบริการของอุตสาหกรรมนี้อย่างสร้างสรรค์และสมดุลในทุกๆ ด้าน โดยการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่มหาบัณฑิตที่จะเป็นกำลังพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนในภายภาคหน้า จะเห็นได้ว่าหลักสูตรนี้เน้นการสร้างผู้ประกอบการเป็นสำคัญ โดยนักศึกษามีทั้งแผนวิทยานิพนธ์และแผนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งหลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลมากมายด้านการจัดการโรงแรม คือ สถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส โดยนักศึกษาของแผนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสามารถดำเนินกิจกรรมในเรื่องการดูงานและเรียนในคอร์ดสั้นที่สถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส (หรือตามข้อตกลงอื่นๆ) เพื่อให้ได้ปริญญาบัตรจากทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย และสถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส อย่างภาคภูมิใจ

ธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญา)
Master of Business Administration in International Business (International Double Degree Programme)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ซึ่งมีความร่วมมือกับ Birmingham City University สหราชอาณาจักร ที่รองรับทั้งนักศึกษาชาวไทยและต่างประเทศ มีความมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการบริหารธุรกิจระห่างประเทศให้มีความรู้ที่ทันต่อปัจจุบันในด้านการแข่งขันธุรกิจ ให้มีความสามารถสูงระดับมืออาชีพและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ให้มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสามารถตอบสนองการขยายตัวทางธุรกิจระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์

ธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
Doctor of Philosophy Programme in International Business (International Programme)

หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่านการ วิจัย รวมทั้งสามารถทดสอบสมมุติฐานสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การวางกลยุทธ์ของการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อไป

กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คือ ผู้สอนในสาขาวิชาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และอาจไม่สามารถลงศึกษาต่อเต็มเวลาได้ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้เป็นแบบที่ทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว นักศึกษาจึงสามารถจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตนได้

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.suic.org/