นักศึกษาใหม่ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปีการศึกษา 2560

คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโท เข้าเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย (Master of Arts Program in Criminology and Law Enforcement) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครแล้ว นศ. ป.โท รุ่นที่ 2

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560

เวลาในการเรียน

ทำการเรียนการสอนในวันเสาร์-วันอาทิตย์

จำนวนที่รับ

ทั้งหมด 35 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
  2. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางอาญาตามคำพิพากษาเ ว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม

ค่าใช้จ่ายในหลักสูตร

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 147,000-167,000 บาท โดยข้าราชการตำรวจจะได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

  1. สมัครสอบด้วยตนเอง ผู้สมัครสอบสามารถยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร และชำระค่าสมัครจำนวน 1,200 บาท ด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการ ที่คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  2. สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง กรอกข้อความในใบสมัครแล้วส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว (ส่งเป็นไฟล์ WORD หรือ PDF) มาที่ macl.rpca@gmail.com พร้อมแนบรูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง 1 รูป และเอกสารการชำระเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม (สำหรับผู้ที่สมัครทางอินเทอร์เน็ต)

ต้องชำระค่าสมัครจำนวน 1,200 บาท สามารถทำได้โดยการโอน/การนำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 013-3-96038-4 สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย รร.นรต.

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://social.rpca.ac.th/

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เมื่อเรียนจบในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย สามารถไปประกอบอาชีพต่างๆ ได้ดังนี้ 

  1. ข้าราชการตำรวจ
  2. บุคลากรในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย
  3. อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
  4. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
  5. บุคลากรในหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ปริญญาโทอาชญาวิทยาฯ คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ