ทุนการศึกษา ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ปริญญาโท เรียนต่อต่างประเทศ

เปิดรับสมัคร ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (บุคคลทั่วไป) ระดับปริญญาโท

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดรับสมัคร ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (บุคคลทั่วไป) ระดับปริญญาโท

เย้ เย้ เย้…  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันแล้ว ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในระดับปริญญาโท (ทุนแข่งขัน) ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดย ธปท. ได้มุ่งเน้นมอบทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่นำมาใชัพัฒนาและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และกลับมาเป็นกำลังสำคัญของ ธปท. ในอนาคต จำนวน 15 ทุนการศึกษาด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปิดรับสมัคร ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

วันเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ช่องทางการสมัคร

สมัครทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ : http://scholar.ocsc.go.thhttp://www.ocsc.go.th

จำนวนที่รับ/สาขาวิชาที่เปิดรับ

โดย สถานบันการศึกษาในต่างประเทศที่ ธปท. ได้กำหนดทุนการศึกษาไว้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ​ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน และประเทศในภูมิภาคยุโรป เป็นต้น​ ซึ่งประกอบด้วย 15 ทุนการศึกษา โดยได้แบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 

 1. Finance/Business Administration จำนวน 2 ทุน
 2. Financial Engineering/Quantitative Finance จำนวน 2 ทุน
 3. Financial Technology จำนวน 1 ทุน
 4. Accounting จำนวน 1 ทุน
 5. Data Analytics จำนวน 3 ทุน
 6. Artificial Intelligence จำนวน 1 ทุน
 7. Computer Engineering ด้าน Cyber Security/ Cyber Security จำนวน 2 ทุน
 8. Data Architecture จำนวน 1 ทุน
 9. IT Architecture จำนวน 1 ทุน
 10. กฏหมาย จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่กำหนดแต่ละหน่วยทุน
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. ไม่เคยได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ : www.bot.or.th/Thai/RecruitmentIternshipScholarship/

ทุนการศึกษาอื่นๆ ที่น่าสนใจ (ธปท.) : https://www.bot.or.th

ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป สำนักงาน ก.พ. : www.ocsc.go.th/scholarship/personal

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

บทความที่เกี่ยวข้อง