ทุนการศึกษา ทุนปริญญาโท ทุนรัฐบาล

เปิดรับสมัครแล้ว ทุนรัฐบาล UIS (ทุนศึกษาระดับป.ตรี ปีสุดท้าย และป.โท) ประจำปี 2561

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดรับสมัครแล้ว ทุนรัฐบาล UIS (ทุนศึกษาระดับป.ตรี ปีสุดท้าย และป.โท) ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับ ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program หรือ UiS) ซึ่งเป็นทุนที่เปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ได้พัฒนาศักยภาพและเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อประเทศต่อไป โดยทุน UIS มีรายละเอียดดังนี้

ทุนรัฐบาล ให้คนความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ

วันเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 60 – 27 ธ.ค. 60

(ต้องชำระเงินภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2560 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

ช่องทางการสมัคร

เว็บไซต์ uis.ocsc.go.th

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันการศึกษาในประเทศ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

สายวิทยาศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และสายสังคม มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

การสอบ

สอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ)
เมื่อผ่านข้อเขียน จะประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จำเป็นต่อการรับราชการ และการศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือ Assessment Center Method: ACM

สิ่งที่ผู้รับทุนจะได้รับ

ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา 2 ระยะ

ระยะแรก เป็นทุนศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

ระยะที่ 2 เป็นทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้รับทุนจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันทีและจะปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ก่อนที่จะรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระยะที่ 2 นอกเหนือจากทุนการศึกษาแล้วสำนักงาน ก.พ. ยังได้วางแผนการพัฒนาไว้สำหรับผู้รับทุน ทั้งการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่จำเป็น การฝึกงานกับส่วนราชการที่บรรจุก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก ocsc.go.th/scholarship/uis

บทความแนะนำ