ข้าราชการ ทุนการศึกษา ประเทศจีน มหาวิทยาลัย เรียนต่อต่างประเทศ

สำนักงาน ก.พ. มอบทุนบุคคลทั่วไป เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่จีน ประจำปี 2561

Home / ข่าวการศึกษา / สำนักงาน ก.พ. มอบทุนบุคคลทั่วไป เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่จีน ประจำปี 2561

สํานักงาน ก.พ. เปิดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําปีการศึกษา 2561 หรือทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 5 ทุนด้วยกัน โดยได้มีเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ก.พ. มอบทุนศึกษาต่อที่ประเทศจีน

กําหนดการรับสมัคร

  • เริ่มสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่ : http://scholar.ocsc.go.th

จำนวนที่เปิดรับ

  • รวมทั้งสิ้น 1 หน่วย จำนวน 5 ทุน

เงื่อนไขการขอรับทุน

1. กรณีที่ผู้ได้รับทุนเป็นข้าราชการพลเรือน หรือบุคคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด

2. กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือน หรือบุคลากรภาครัฐ จะจัดสรรให้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

  • ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
  • หน่วยงานของรัฐ
  • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ข้อผูกพันในการขอรับทุน

1. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ ก.พ. กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

2. กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดหมดได้ที่ : http://www.ocsc.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาอื่นๆ ของ ก.พ. : www.ocsc.go.th

เว็บไซต์สมัครขอรับทุนการศึกษา : http://scholar.ocsc.go.th

บทความที่น่าสนใจ