จบแล้วทำงานอะไร ภูมิศาสตร์

สาขาภูมิศาสตร์ เรียนอะไร ? จบไปทำอะไร ? พร้อมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

Home / ข่าวการศึกษา / สาขาภูมิศาสตร์ เรียนอะไร ? จบไปทำอะไร ? พร้อมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

สำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจในเรื่องของธรรมชาติ แม่น้ำ ภูเขา ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลก หรือใครที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักภูมิศาสตร์ แต่ยังไม่รู้ว่าต้องเรียนสาขาอะไร ต้องเรียนที่ไหน วันนี้ แคมปัส-สตาร์ มีข้อมูลเกี่ยวกับสาขาภูมิศาสตร์ มาฝากน้อง ๆ ทุกคน ไปดูกันได้เลยจ้า

สาขาภูมิศาสตร์ เรียนอะไร ? จบไปทำอะไร ?

ภูมิศาสตร์ นับว่าเป็นวิชาที่เก่าแก่ที่สุดศาสตร์หนึ่งของโลก มีกำเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยกรีก เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ (เทคนิคทางภูมิศาสตร์) ที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการศึกษา

สาขาภูมิศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

 1. ศึกษาเชิงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ เช่น ธรณีวิทยา อุทกศาสตร์ นิเวศวิทยา อุตุนิยมวิทยา
 2. ศึกษาปัยจัยทางภูมิศาตร์ เชื่อมโยงกับหลักการของสายวิชาการแขนงอื่น ๆ เช่น ภูมิศาสตร์เศรฐกิจ ภูมิศาสตร์การเมือง ภูมิศาสตร์การขนส่ง ภูมินิเวศ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์ประชากร เป็นต้น
 3. ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น สถิติทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ (GIS) การสำรวจจากระยะไกล (Remote Sensing) การเขียนและแปลแผนที่ การสำรวจในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น
 4. วิชาเสริมทักษะทางภูมิศาสตร์ เช่น ภาษาอังกฤษในวิชาภูมิศาสตร์ คอมพิวเตอร์สำหรับภูมิศาสตร์

นอกจากนี้วิชาพื้นฐานที่ต้องเรียน คือ คณิตศาสตร์หรือแคลคูลัส และสถิติ และบางมหาวิทยาลัยยังต้องเรียน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา อีกด้วย

นอกจากนี้สาขาภูมิศาสตร์ยังเป็นสาขาที่ต้องมีการออกภาคสนามเป็นประจำ เพราะฉะนั้นผู้เรียนต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

สาขาภูมิศาสตร์ เรียนอะไร ? จบไปทำอะไร ?

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน สาขาภูมิศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาภูมิสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจันทร์) คณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม และสาขาภูมิศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาสังคมศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาภูมิสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาสำรวจและภูมิสารสนเทศ
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ และสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาภูมิศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ และสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ และสาขาภูมิศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และสาขาภูมิสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท

 • มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาภูมิศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยบูรพา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์

ระดับปริญญาเอก

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยบูรพา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์

เรียนจบมา ทำอะไรได้บ้าง?

 • นักออกแบบแผนที่
 • นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
 • ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ
 • นักวางแผนการขนส่ง
 • นักพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

ขอบคุณข้อมูลจาก: eduzones

บทความแนะนำ