คณะน่าเรียน คณะวนศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะสิ่งแวดล้อม จบแล้วทำงานอะไร วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยโลกคดีศึกษา แนะแนวการศึกษา

5 คณะ/วิทยาลัย ที่หลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้จัก แต่น่าเรียนมาก จบแล้วไม่ตกงานแน่นอน

Home / ข่าวการศึกษา / 5 คณะ/วิทยาลัย ที่หลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้จัก แต่น่าเรียนมาก จบแล้วไม่ตกงานแน่นอน

แคมปัส-สตาร์ มีข้อมูลดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมาฝากกันด้วยจ๊ะ กับ 5 คณะ/วิทยาลัยที่หลาย ๆ คนอาจจะไม่ค่อยรู้จัก หรือว่ารู้จักแต่ไม่รู้ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร

น่าเรียนมาก 5 คณะ/วิทยาลัย ที่หลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้จัก

ดังนั้นในบทความนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้ของทั้ง 5 คณะ/วิทยาลัยที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาให้น้อง ๆ ได้ศึกษากันก่อนตัดสินใจสมัครเรียนต่อกันค่ะ จะมีคณะ/วิทยาลัยแห่งไหนบ้างนั้น ตามมาดูรายละเอียดกันได้เลย

1. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา หรือ School of Global Studies (SGS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี Global Studies and Social Entrepreneurship (GSSE) การบูรณาการการศึกษาวิวัฒนาการของโลก และการประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม หรือที่หลาย ๆ คนมักจะเรียกว่า Social Business

วิชาเรียนส่วนใหญ่จะเน้นเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน โดยเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และการพัฒนาทักษะที่ช่วยทำให้นักศึกษาทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

เว็บไซต์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ : https://sgs.tu.ac.th/

น่าเรียนมาก 5 คณะ/วิทยาลัย ที่หลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้จัก 

2. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นการเรียนแบบใช้องค์ความรู้ ที่ได้นำความรู้ศาสตร์ด้านตะวันตกและศาสตร์ด้านตะวันออกมาประยุกต์ร่วมกัน รวมถึงการนำภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

ซึ่งน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีจากตำราเรียน และจะได้ลงพื้นที่จริงในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ๆ ว่าเขาทำกันอย่างไร ในรูปแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Block Course) นอกจากจะมีอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาเป็นอาจารย์จาก มศว แล้วนั้น ยังมีนักปราชญ์ชาวบ้าน และนักปราชญ์ชาติพันธุ์ มาร่วมทำการเรียนการสอนให้กับนิสิตชั้นปีต่าง ๆ อีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว มีดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาการจัดการภูมิสังคม
  • สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม

2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

  • สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (โครงการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย กับคณะศึกษาศาสตร์)

ดูรายละเอียดทั้งหมดของหลักสูตร วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว : คลิกที่นี่

เว็บไซต์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ : http://bodhi.swu.ac.th/

3. คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ครอบคลุมในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ฯลฯ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เมื่อน้อง ๆ เรียนจบออกมาแล้วสามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย เช่น เจ้าหน้าที่วิจัย เจ้าหน้าที่ควบคุม และเจ้าหน้าที่ระบบนิเวศ เป็นต้น

เว็บไซต์ คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ : www.envi.ku.ac.th

น่าเรียนมาก 5 คณะ/วิทยาลัย ที่หลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้จัก 

4. คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในระดับปริญญาตรีแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวนศาสตร์ (วท.บ.) และสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ (วท.บ.) เป็นคณะที่เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการลุ่มน้ำ และด้านระบบนิเวศ

เมื่อน้อง ๆ เรียนจบแล้วก็สามารถสมัครเข้าทำงานได้ที่ กรมป่าไม้, กรมการเกษตร, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, บริษัทผลิตภัณฑ์ไม้ และบริษัท/องค์กรอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร หรือด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

เว็บไซต์ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ : www.forest.ku.ac.th

5. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) มีสาขาวิชาที่เปิดสอน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาธุรกิจเกษตร

สำหรับการเรียนการสอนของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มศก. จะเน้นการเรียนรู้ทางด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริง รวมถึงน้อง ๆ ยังจะได้ลงฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในฟาร์มกับเกษตรกรตัวจริง เมื่อน้อง ๆ เรียนจบออกไปแล้วสามารถเข้าทำงานได้อย่างหลากหลาย เช่น สัตวบาลประจำฟาร์ม ผู้ช่วยสัตวแพทย์ นักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ นักโภชนศาสตร์สัตว์ และทำงานที่บริษัทปุ๋ยหรือวัสดุบำรุงดิน เป็นต้น

เว็บไซต์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร : www.asat.su.ac.th

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.opendurian.com, https://seniorswu.in.th/

บทความที่น่าสนใจ