คณะวนศาสตร์ ป่าไม้ วนศาสตร์

วนศาสตร์ – ศาสตร์แห่งทรัพยากรธรรมชาติ การเรียนวนศาสตร์ ในประเทศไทย

Home / วาไรตี้ / วนศาสตร์ – ศาสตร์แห่งทรัพยากรธรรมชาติ การเรียนวนศาสตร์ ในประเทศไทย

หลายๆ คนอาจเคยได้ยินชื่อ วนศาสตร์ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังสงสัยว่า วนศาสตร์คืออะไร เนื่องจากเป็นสาขาที่มีการเรียนการสอนไม่มากนักในประเทศไทย แต่ความจริงแล้ววนศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างมาก วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ วนศาสตร์ ให้มากขึ้นค่ะ

วนศาสตร์ เรียนอะไร และเปิดสอนที่ไหนบ้าง ?

การเรียนวนศาสตร์ ในประเทศไทย

วนศาสตร์ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ทำความเข้าใจรวมไปถึงดูแลรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด ในประเทศไทยมีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องได้รับการดูแลรักษา ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วนศาสตร์ เรียนอะไร และเปิดสอนที่ไหน

วนศาสตร์ - ศาสตร์แห่งทรัพยากรธรรมชาติ

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ และภาควิชาอนุรักษวิทยา มีหลักสูตรและการเรียนการสอนทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มี 8 สาขาวิชา

 • สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
 • สาขาวิศวกรรมป่าไม้
 • สาขาวนวัฒนวิทยา
 • สาขาวนศาสตร์ชุมชน
 • สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
 • สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
 • สาขาการจัดการป่าไม้

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)

4. โครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน วท.บ. (วนศาสตร์) กับ ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) *ระยะเวลาศึกษา 5 ปี ได้รับสองปริญญา

ระดับปริญญาโท

 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนผลิตภัณฑ์)
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรป่าไม้)
 3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้)
 4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวนวัฒน์)
 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม)
 6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)
 7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์ชุมชน)
 8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมป่าไม้)
 9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์เขตร้อน) หลักสูตรนานาชาติ
 10. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) โดยเลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 • สาขานิเวศวิทยาป่าไม้
 • สาขาการจัดการป่าไม้
 • สาขาวนวัฒนวิทยา
 • สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ forest.ku.ac.th

วนศาสตร์ เรียนอะไร และเปิดสอนที่ไหนบ้าง

สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (Agroforestry)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งจะเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่ได้ใช้ชื่อวนศาสตร์โดยตรง แต่การเรียนการสอนนั้นมีความคล้ายคลึงกัน มีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเกษตรป่าไม้ ในรูปแบบวิธีการทำการเกษตร โดยคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน

รายวิชาที่ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชศาสตร์ การป่าไม้ สัตวศาสตร์ การประมง และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรอื่น ๆ เช่น การจัดการด้านการเกษตร การจัดการระบบเกษตรป่าไม้ การเกษตรป่าไม้แบบยั่งยืน การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรป่าไม้ นิเวศวิทยาและหลักอนุรักษ์วิทยา การอารักขาพืชประยุกต์ การจัดการสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าในระบบเกษตรป่าไม้ ตลอดจนเทคโนโลยีทางประมง เป็นต้น

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 2.phrae.mju.ac.th

จบแล้ว ทำงานอะไร ?

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร หรือทางด้านป่าไม้ในฐานะเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ หรือนักส่งเสริม ในส่วนงานต่างๆ ดังนี้

 • ส่วนงานราชการ สามารถเข้าทำงานในกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น
 • ส่วนงานเอกชน สามารถเข้าทำงานในบริษัท/ห้างร้าน ที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรและการป่าไม้ทุกชนิด เช่น บริษัทไม้อัดไทย อุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ  หรือประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก pinterest.com, 2.phrae.mju.ac.th, forest.ku.ac.th

วนศาสตร์ เรียนอะไร และเปิดสอนที่ไหนบ้าง ?

บทความแนะนำ