คณะวนศาสตร์ รับตรง โควตาพิเศษ

รับตรง 60 (โควตาพิเศษ) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 (โควตาพิเศษ) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ในคณะคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โควตาพิเศษ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ระยะเวลาศึกษา 4 ปี รับจำนวน 140 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ) ระยะเวลาศึกษา 4 ปี รับจำนวน 30 คน
  • โครงการสองปริญญาคู่ขนาน ระยะเวลาศึกษา 5 ปี คือโครงการที่จัดการเรียนการสอนด้วย 2 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชนและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา) รับจำนวน 30 คน

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 (โควตาพิเศษ) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์–คณิต
  • ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

  • 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 วิชา ได้แก่ รหัส 29 ภาษาอังกฤษ, รหัส 39 คณิตศาสตร์ 1, รหัส 49 ฟิสิกส์, รหัส 59 เคมี และรหัส 69 ชีววิทยา เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก
  • ผลคะแนนของวิชาเฉพาะทางวนศาสตร์  สำหรับหลักสูตรระยะเวลาศึกษา 4 ปี
  • ผลคะแนนของวิชาเฉพาะทางวนศาสตร์ และวิชาเฉพาะทางสังคมศาสตร์ สำหรับหลักสูตรระยะเวลาศึกษา 5 ปี
  •  คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ในรายวิชา GAT (ความถนัดทั่วไป) ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ

รับตรง 60 (โควตาพิเศษ) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/0B-ynV8Z-QvZeZ0pqeEJxUmRjbms/view

เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ในคณะคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) : http://www.quota.forest.ku.ac.th/official/index.php