มสธ. เปิดโอกาสทางการเรียน โครงการสัมฤทธิบัตร สมัครได้ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

Home / ข่าวการศึกษา / มสธ. เปิดโอกาสทางการเรียน โครงการสัมฤทธิบัตร สมัครได้ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ยึดมั่นในการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางด้านการศึกษาให้ถ้วนทั่วทุกกลุ่มชน จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ โดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่ที่ใช้ในการเรียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาได้เข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพของตนเอง

สมัครเรียนได้ไม่จำกัดวุฒิฯ มสธ.

ถึงแม้ว่าจะยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับใดก็ตาม (ไม่จำจำกัดวุฒิในการสมัครเข้าเรียน) ก็สามารถที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการเรียนล่วงหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมฤทธิบัตร (มีระยะเวลาในการเรียน 4 เดือน) ที่มุ่งให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปเป็นองค์ความรู้ในชั้นเรียน และยังถือว่าเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ.

โครงการสัมฤทธิบัตร

สำหรับการเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตร จะเป็นการเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรี โดยไม่คำนึงถึงปริญญา ซึ่งเราสามารถเลือกลงเรียนเป็นชุดวิชาตามที่ต้องการได้เลยและเวลาเรียนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาเรียนในชั้นเรียนด้วย สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง เมื่อสอบผ่านแล้วจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชาหรือรายวิชานั้น ๆ

ซึ่งใบสัมฤทธิบัตรสามารถนำมาเทียบโอนหน่วยกิตได้ เมื่อเรามีสถานะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. โดยเราสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากใบสัมฤทธิบัตรที่เคยเรียนผ่านมาได้ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีที่เรากำลังศึกษาอยู่เท่านั้น ถ้าไม่ใช่รายวิชาในหลักสูตรจะไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

หน้าเว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. : คลิกที่นี่

การเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

วิธีการเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

ผู้เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรจะต้องเรียนด้วยตนเองตามระบบการสอนทางไกล ซึ่งเป็นวิธีการให้การศึกษาถึงบ้านและบริการถึงตัวผู้เรียนและเข้าสอบในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ได้แก่ เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ซีดีเสียง (MP3) ดีวีดี (DVD) และซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชาที่ได้เตรียมเอาไว้ เรียกว่า ชุดวิชา โดยในแต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรอุดมศึกษาทั่วไป

ระยะเวลาในการเรียน แบ่งออกเป็นดังนี้

 • รุ่นที่ 101 รหัสรุ่น 602 เรียนในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2561
 • รุ่นที่ 102 รหัสรุ่น 603 เรียนในช่วงเดือนมเมษายน-กรกฎาคม 2561
 • รุ่นที่ 103 รหัสรุ่น 604 เรียนในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2561
 • รุ่นที่ 104 รหัสรุ่น 611 เรียนในช่วงเดือนตุลาคม 2561-มกราคม 2562
 • รุ่นที่ 105 รหัสรุ่น 612 เรียนในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2562

โดยรวมแล้วการเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. จะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 4 เดือน และใน 1 ปีก็จะเปิดรับสมัครทั้งหมด 5 รอบด้วยกัน

ดูรายละเอียดโครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. : คลิกที่นี่

งบประมาณที่ต้องเตรียมสำหรับการทำการตลาดออนไลน์..

Link : https://seeme.me/ch/taokaemaischool/93gP89?pl=zWkJOz

10 ชุดวิชา ที่มีผู้สมัครเรียนมากที่สุด

 • 10111 ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10121 ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์
 • 10151 ชุดวิชาไทยศึกษา
 • 32204 ชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น
 • 40101 ชุดวิชาความรู้เบื้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 • 41201 ชุดวิชากฎหมายมหาชน
 • 41211 ชุดวิชากฎหมายแพ่ง : บุคคล นิติกรรม สัญญา
 • 41451 ชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
 • 81427 ชุดวิชากฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
 • 81428 ชุดวิชาพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่ได้ทำการเลือกสมัคเรียนในชุดวิชาใดแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มชุดวิชาในภายหลังได้

ค่าลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้มีการแบ่งวิธีการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ สำหรับผู้เรียนที่อยู่ในประเทศไทย และสำหรับผู้เรียนที่เป็นคนไทยแต่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้สมัครเรียนที่อยู่ในประเทศไทย

สำหรับผู้สมัครเรียนในประเทศไทยเสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ซึ่งได้รวมค่าวัสดุการศึกษาและอื่น ๆ ไว้ด้วยแล้ว ชุดวิชาละ 1,100 บาท ยกเว้น ชุดวิชาที่มีสื่อโสตทัศน์ เช่น ดีวีดี MP3 และซีดีมัลติมีเดีย ประกอบชุดวิชาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,100 บาทขึ้นไป

ดูรายละเอียดชุดวิชาที่เปิดสอน + ค่าลงทะเบียน : คลิกที่นี่

การเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร มสธ.

วิธีการชำระค่าสมัครเรียน

เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครและระเบียนประวัติผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร พร้อมจัดเตรียมหลักฐานการสมัครและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเรียบร้อยแล้ว ให้ชำระเงินโดยเลือกวิธีการชำระเงินได้ดังนี้

1. ชำระด้วยบริการ Pay at Post

เลือกชำระด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ของรัฐ โดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์จะเป็นผู้นำส่งเอกสารการสมัครให้กับท่านทางไปรษณีย์ ยื่นใบสมัครและบัตร ปชช. ของผู้สมัครให้กับเจ้าพนักงานไปรษณีย์ เพื่อทำการบันทึกรหัสบาร์โค้ดและเลขบัตร ปชช. ของผู้สมัครเป็นหลักฐานการชำระเงิน หลังจากนั้นส่งใบเสร็จรับเงินที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ออกมาให้ใส่ในซองเอกสารการสมัครจัดส่งมาที่ มสธ.

2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

เลือกชำระเงิน ณ จุดรับชำระเงินด้วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ โดยการยื่นใบสมัครและบัตร ปชช. ของผู้สมัครให้กับพนักงานของจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อทำการบันทึกรหัสบาร์โค้ดและเลขบัตร ปชช. ของผู้สมัครเข้าสู่ระบบรับชำระเงินค่าสมัคร

และใส่ใบเสร็จรับเงินลงในซองเอกสาร พร้อมเอกสารการสมัครที่เขียนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส่งมาที่ มสธ. (ติดแสตมป์มูลค่า 5 บาท ที่หน้าซองเอกสารก่อนใส่ตู้ไปรษณีย์)

3. สมัครและชำระด้วยตนเอง 

ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครและชำระค่าสมัครได้ด้วยตนเองเป็นเงินสดได้ 2 สถานที่ คือ

 • ศูนย์บริการร่วมครบวงจร (ONE STOP SERVICE) อาคารบริการ 1 (ตึกหน้าเสาธง) ชั้น 1 ที่ทำการของ มสธ. ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.
 • ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์ ได้แก่ ลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ อุบลราชธานี อุดรธานี นครนายก เพชรบุรี จันทบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.

การสมัครเรียนชุดวิชาเดิม (สอบไม่ผ่าน)

กรณีสอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบ (ประเมินผลการศึกษาลำดับขั้น U สอบไม่ผ่าน) มีความประสงค์ที่จะสมัครเรียนในชุดวิชาเดิมจะต้องเสียค่าชุดวิชาละ 400 บาท โดยเสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและจะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ พร้อมทั้งแนบผลการสอบมาเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเรียนใหม่ด้วย

การเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร มสธ.

การสมัครเรียนสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

มสธ. จัดบริการรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในต่างประเทศไว้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1

การจัดการศึกษาให้กับคนไทยและผู้สนใจเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน บรูไน ฮ่องกง ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ

โดยผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สถานกงสุล หรือสำนักงานแรงงาน ซึ่งสถานกงสุล/สำนักงานแรงงานจะเป็นผู้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการรับสมัคร การส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารอื่นให้ผู้เรียน และรวมถึงเรื่องการจัดสถานที่สอบด้วย

สำหรับค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรของผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยคิดค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาจ่ายตามจำนวนชุดวิชาที่สมัคร ซึ่งในแต่ละรุ่นของโครงการสัมฤทธิบัตรสามารถสมัครเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชา

 • 1 ชุดวิชา/รายวิชา มีอัตราค่าสมัครอยู่ที่ 5,000 บาท
 • 2 ชุดวิชา/รายวิชา มีอัตราค่าสมัครอยู่ที่ 6,000 บาท
 • 3 ชุดวิชา/รายวิชา มีอัตราค่าสมัครอยู่ที่ 7,000 บาท

ประเภทที่ 2

สำหรับคนไทยในประเทศอื่นนอกเหนือจาก 7 ประเทศที่ได้กล่าวมาในประเภทที่ 1 ให้ดำเนินการสมัครเรียนและชำระเงินค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษาในอัตราเดียวกับที่กำหนดไว้ในแต่ละชุดวิชา/รายวิชา เช่นเดียวกับผู้สมัครในประเทศไทยทุกประการ 

การระบุที่อยู่ลงในใบสมัคร ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่พำนักอยู่ในต่างประเทศในประเภทที่ 2 ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่ภายในประเทศไทยที่ใช้ในการติดต่อ รับเอกสารการสอน และเอกสารอื่น ๆ ลงในใบสมัคร โดยจะต้องมอบหมายให้ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในประเทศไทยรับเอกสารแทน 

ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่แจ้งความจำนงขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจะจัดให้เข้าสอบ ณ สนามสอบในประเทศไทยตามรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร การชำระเงินของผู้สมัครที่ต้องการขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศร่วมด้วย ต้องชำระเงินค่าขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศในอัตราเหมาจ่ายเพิ่มเติมจากค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษาอีกจำนวน 6,500 บาท 

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน) สาขานนทบุรี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-0-96697-2 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบรรจุใบ Pay in มาในซองเอกสารการสมัครก่อนส่งมายังมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศเอง

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดการสมัครเรียน ชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเดิม : คลิกที่นี่

เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : คลิกที่นี่

ความแตกต่างระหว่าง มสธ. และ ม.รามฯ

ความแตกต่างระหว่าง มสธ. และ ม.รามฯ

การเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร มสธ.

เป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตรายวิชาล่วงหน้า (โครงการเรียนล่วงหน้า) โดยมีหลักการคือ เป็นการเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีเป็นรายวิชา โดยไม่คำนึงถึงปริญญา สามารถเรียนวิชาอะไรก็ได้ของทุกสาขา ใครเรียนก็ได้ไม่จำกัดวุฒิ เมื่อเรียนจบรายวิชาและสอบผ่านแล้วจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรเฉพาะของรายวิชานั้น ๆ

และสามารถนำใบสัมฤทธิบัตรมาเทียบโอนหน่วยกิตได้ เมื่อมีสถานะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีของ มสธ. แต่ต้องเป็นวิชาในหลักสูตรที่เรากำลังศึกษาอยู่เท่านั้น ถ้าไม่ใช่รายวิชาในหลักสูตรจะเทียบโอนหน่วยกิตไม่ได้

การเรียน Pre-Degree ม.รามคำแหง

เป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตรายวิชาล่วงหน้าสะสมเอาไว้ ทั้งนี้น้อง ๆ จะต้องสมัครเป็นนักศึกษา Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยจะต้องใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัครเข้าเรียน และจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. หรือ กศน.

พอเรียนจบ ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า ก็ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรีของ ม.รามฯ จากนั้นจึงจะสามารถทำการเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนล่วงหน้า Pre-degree มาได้เลย

อ่านเพิ่มเติม : การเรียน Pre-degree คืออะไร? ใครสามารถเรียนได้บ้าง? ม.รามคำแหง

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ