คณะแพทยศาสตร์ รับตรง 62

รับตรงคณะแพทย์ มศว ปี 62 เปิดรับสมัครแล้ว!! (โครงการร่วมกับนอตติงแฮม)

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรงคณะแพทย์ มศว ปี 62 เปิดรับสมัครแล้ว!! (โครงการร่วมกับนอตติงแฮม)

มศว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)

รับตรงคณะแพทย์ มศว ปี 62

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ซึ่งโครงการที่เปิดรับสมัครเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ของการรับสมัครมีดังนี้

รับตรงคณะแพทย์ มศว. ปี 62

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

โดยหลักสูตรที่เปิดรับสมัครเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์ เรียนทั้งหมด 6 ปี ซึ่งการรับสมัครครั้งนี้จะรับนักศึกษาเข้าเรียนทั้งหมด 20 คน การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะแบ่งเป็น 3 ปีแรก ไปเรียนชั้นพรีคลินิคที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม และอีก 3 ปีหลังก็กลับมาเรียนต่อจนจบชั้นคลินิคที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษานี้ ซึ่งผู้สมัครจะต้องเรียน หรือจบจากแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ต้องสอบ IELTS ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 7

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการ

 • 24 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2561 เปิดรับสมัคร
 • 28 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบแรก
 • 6 – 7 ธันวาคม 2561 สอบสัมภาษณ์
 • 12 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 • 30-31 มกราคม 2562 ยืนยันสิทธิ์ clearing house
 • 5 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน
 • 7-10  กุมภาพันธ์ 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

รับตรงคณะแพทย์ มศว. ปี 62

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบสมัคร ฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนารับรองผลการศึกษา
 • ใบแสดงผลสอบ IELTS
 • สำเนาผลสอบ BioMedical Admissions Test (BMAT)
 • สำเนาผลงาน / เกียรติบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐ
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินของผู้ปกครอง
 • สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ

ค่าใช้จ่าย

ชั้นพรีคลินิก ปี 1 – 2  ที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประมาณปีการศึกษาละ 21,120 ปอนด์ และชั้นปีที่ 3 อีก 10,500 ปอนด์ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกประมาณ 5,000 ปอนด์ (ค่าใช้จ่ายนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

ชั้นเตรียมความพร้อม และชั้นคลินิก ปี 4 – 6 ที่ มศว องครักษ์ ปีการศึกษาละ 300,000 บาท

อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ที่มา : academic.swu   ภาพ : teen.mthai

บทความแนะนำ