มศว ศูนย์การเรียน มศว

สถานที่เรียนของแต่ละคณะ มศว ต้องเรียนศูนย์ไหนบ้าง ?

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / สถานที่เรียนของแต่ละคณะ มศว ต้องเรียนศูนย์ไหนบ้าง ?

เป็นข้อมูลที่น้องๆ นักศึกษาควรรู้ โดยเฉพาะเฟรชชี่ที่ยังเป็นน้องใหม่ เกี่ยวกับสถานที่เรียนของคณะตนเอง เนื่องจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 2 เขต คือ มศว ศูนย์องครักษ์ และ มศว ประสานมิตร บางคณะก็เรียนอยู่ศูนย์เดียวตลอดหลักสูตร บางคณะก็ต้องเปลี่ยนศูนย์เรียน

มศว แต่ละคณะ ต้องไปเรียนที่ศูนย์ไหน

คณะและสาขาวิชา ที่เรียนในศูนย์เดียวตลอดหลักสูตร

เรียนที่ มศว ประสานมิตร ตลอดหลักสูตร

1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. คณะวิทยาศาสตร์
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์
5. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
6. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
7. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
8. คณะเศรษฐศาสตร์
9. คณะศึกษาศาสตร์

เรียนที่ มศว องครักษ์ ตลอดหลักสูตร

1. คณะพยาบาลศาสตร์
2. คณะพลศึกษา
3. คณะกายภาพบำบัด
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

มศว แต่ละคณะ ต้องไปเรียนที่ศูนย์ไหนบ้าง - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะและสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนสถานที่เรียน หรือเปลี่ยนศูนย์เรียน

คณะแพทยศาสตร์

ปีที่ 1 : มศว องครักษ์
ปีที่ 2 – 3 : มศว ประสานมิตร
ปีที่ 4-6 : มศว องครักษ์ หรือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จ.นนทบุรี
ยกเว้น โครงการร่วมมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
ปีที่ 1-3 : มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
ปีที่ 4-6 : มศว องครักษ์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ปีที่ 1 – ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 : มศว องครักษ์
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 – 4 :

– สาขาการจัดการภูมิสังคม : มศว สระแก้ว
– สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม : มศว ตาก

คณะมนุษยศาสตร์

ปีที่ 1 : มศว องครักษ์
ปีที่ 2 ขึ้นไป : มศว ประสานมิตร
ยกเว้น สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ และ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทุกชั้นปี : มศว ประสานมิตร

คณะสังคมศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ

ปีที่ 1 : มศว องครักษ์
ปีที่ 2 ขึ้นไป : มศว ประสานมิตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุกชั้นปีเรียนที่ มศว องครักษ์
ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ
ปีที่ 1 – 2 :
– วิชาทฤษฎี : มศว ประสานมิตร
– วิชาปฏิบัติ : มศว องครักษ์
ปีที่ 3 – 4 :
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย : มหาิวทยาลัยเดอมอนด์ฟอร์ด อังกฤษ
– สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ : นิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย

อ้างอิงข้อมูลจาก: seniorswu.in.th/location

ข้อมูลเพิ่มเติม www.swu.ac.th

บทความแนะนำ