CAMPUS BATTLE Issue34 คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มศว

Campus Battle ม.ธรรมศาสตร์ VS ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

Home / วาไรตี้ / Campus Battle ม.ธรรมศาสตร์ VS ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

CAMPUS BATTLE : สหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ VS ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะด้านวิทยาศาสตร์ ที่นำมาต่อยอดได้สำหรับคนที่ต้องการเรียนสายวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และนิติวิทยาศาสตร์ หลายคนอาจไม่รู้ว่าคณะนี้เรียนอะไร แต่บอกได้เลยว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราแน่นอน เพราะเป็นคณะที่เรียนรู้ สืบลึกไปถึงการดูแล เสริมสร้าง และป้องกันสุขภาพของประชาชน น่าสนใจใช่มั้ยล่ะ แต่ละมหา’ลัยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย

Campus Battle ม.ธรรมศาสตร์ VS ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

_MG_9185

ม.ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

ในปี 2529 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายขยายการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์จากท่าพระจันทร์มาศูนย์รังสิต จึงได้จัดตั้งคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้น โดยเริ่มจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในปี 2533 ต่อมาในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคณะใหม่เพิ่มอีก 3 คณะ หนึ่งในนั้นคือ คณะเทคนิคการแพทย์ และต่อมาในปี 2537 คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ได้ประชุมและมีมติให้เปลี่ยนชื่อคณะมาเป็น “คณะสหเวชศาสตร์” จนถึงปัจจุบันนี้

_MG_9270

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะสหเวชศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
– สาขาวิชากายภาพบำบัด
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
– สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา

_MG_9290

_MG_9288

จุดเด่น และการเรียนการสอน

คณะสหเวชศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีความพร้อมในด้านห้องปฏิบัติในสาขาต่างๆ เพื่อการวินิจฉัย รักษา การป้องกันและควบคุม ปัจจุบันมีตำแหน่งงานรองรับนักศึกษาที่จบจากคณะมากมาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในแขนงอื่นก็สามารถทำได้เพราะเป็นสายที่สามารถเรียนต่อได้อย่างหลากหลาย

_MG_9303

_MG_9274

(เครดิต : http://th.wikipedia.org/wiki/คณะสหเวชศาสตร์_มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วันคล้ายวันสถาปนา banner

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – มศว

ประวัติความเป็นมา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก่อตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมหาวิทยาลัยเสนอโครงการจัดตั้ง “คณะกายภาพบำบัด” ต่อทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2535 โดยให้เป็นคณะหนึ่งในโครงการพัฒนา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยในระยะแรก ให้ผลิตบัณฑิตในหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการรับนิสิตสาขากายภาพบำบัด มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 จนถึงปัจจุบัน ในปี 2543 กรรมการบริหารฯ มีมติเห็นชอบจัดตั้ง “คณะสหเวชศาสตร์” ขึ้น โดยได้เปลี่ยนชื่อจาก คณะกายภาพบำบัด เป็นคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยครอบคลุมสาขาอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและประชาชน

12239358_1071403992878519_888263214159047407_o

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะสหเวชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก รวม 4 หลักสูตร ดังนี้

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด

banner03

จุดเด่น

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพกายภาพบำบัด และในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด นอกจากนี้คณะสหเวชศาสตร์ยังได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและจัดการ อบรมทางวิชาชีพแก่นักกายภาพบำบัด ในหลากหลายด้าน นอกจากนี้ทางคณะยังได้เปิดคลินิกกายภาพบำบัด เพื่อให้บริการแก่บุคลากร นิสิต และบุคลากรทั่วไป โดยเปิดบริการ 2 แห่ง คือ คลินิกกายภาพบำบัด มศว องครักษ์ ณ ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และคลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ณ ชั้น 1 อาคารเรียน คณะสหเวชศาสตร์

banner01

นิสิตที่เรียนคณะนี้จะได้รับการฝึกความ สามารถในการคิด วิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งการได้รับการปลูกฝังให้เป็นนักคิดและสามารถทำงานวิจัยที่เกิดจากความ รู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน นอกจากนี้บัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์จะต้องได้รับการปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และเป็นผู้ที่ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ

banner04_0

_MG_0388

(เครดิต : http://th.wikipedia.org/wiki/คณะสหเวชศาสตร์_มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, http://healthsci.swu.ac.th/)

ติดตามคอลัมน์ Campus Battle ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.34

Facebook : www.facebook.com/campusstars

Cover34-2

บทความแนะนำ