ทุนการศึกษา ทุนพระราชทาน ทุนรัฐบาล

ทุนเรียนต่อ ป.โท สายวิทย์ ที่รัสเซียมาแล้ว สมัครด่วนก่อน 15 ก.พ. 62

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนเรียนต่อ ป.โท สายวิทย์ ที่รัสเซียมาแล้ว สมัครด่วนก่อน 15 ก.พ. 62

ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้ ทุนเรียนต่อ กับนักเรียนไทยไปเรียนต่อที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว ประเทศรัสเซีย ในปีการศึกษา 2562

ทุนรียนต่อ ป.โท ที่รัสเซีย

ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) เป็นทุนพระราชทานในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนนี้จะมีไว้เพื่อมอบให้กับนักเรียนไทยที่มีความประสงค์อยากเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับปริญญาโท

รายระเอียดการให้ทุน

ทุนนี้เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัด ไม่ต้องกลับมาทำงานใช้ทุน โดยผู้ที่ได้ทุนจะได้ไปเรียนที่สถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสโกลโกโว ประเทศรัสเซีย และสามารถเลือกเรียนได้ 3 สาขาดังนี้

1. Energy System

Master of Science in Information Systems and Technology (Energy System) สาขาวิชานี้ผู้ที่สมัครจะต้องจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, คณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือฟิสิกส์

2. Materials Science

Master of Science in Materials Science and Technology of Materials (Materials Science) สาขาวิชานี้ผู้ที่สมัครจะต้องจบปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์, เคมี, วัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เดี่ยวข้อง

3. Data Science

Master of Science in Mathematics and Computer Science (Data Science) สาขาวิชานี้ผู้ที่สมัครจะต้องจบปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว
 • มีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เรียนอยู่ในคณะ สาขาวิชา ที่กำหนดเอาไว้ในรายระเอียดทุน

จำนวนทุนที่ให้

ทั้งหมด 3 ทุน

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบสมัคร
 • สำเนาแสดงผลการเรียน
 • สำเนาปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน
 • ใบประวัติส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครไปที่ สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เลขที่ 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เวลาปิดรับสมัคร

15 กุมภาพันธ์ 2562

**อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th

บทความแนะนำ