TCAS TCAS62 ข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ คาความถนัดทั่วไป

ข้อสอบ GAT/PAT + เฉลย ปี 2552-2554 รายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบ

Home / GAT/PAT / ข้อสอบ GAT/PAT + เฉลย ปี 2552-2554 รายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบ

ทั้งสอบปลายาค แถมยังต้องเตรียมตัวสอบ GAT/PAT อีกด้วย แล้วจะเตรียมตัวยังไงให้อ่านหนังสือทันทุกวิชาดีเนี่ย… ถ้าน้องๆ คนไหนที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ เรามีข้อมูลดีๆ ที่จะช่วยทำให้น้องๆ อ่านหนังสือให้ทันถูกจุดมาฝากกัน ไม่ว่าจะเป็นสอบอะไร ออกตรงไหน ก็จะเตรียมตัวกันได้อย่างเต็มที่

ข้อสอบ GAT/PAT + เฉลย ปี 2552-2554

ไฟล์ PDF

ข้อสอบ GAT/PAT ปี 2554 ครั้งที่ 1

ข้อสอบ GAT/PAT ปี 2553 ครั้งที่ 3

ข้อสอบ GAT/PAT ปี 2553 ครั้งที่ 2

ข้อสอบ GAT/PAT ปี 2553 ครั้งที่ 1

ข้อสอบ GAT/PAT ปี 2552 ครั้งที่ 3

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเฉลยได้ที่เว็บไซต์ : www.onetresult.niets.or.th/ExamGATPAT

เนื้อหาที่ออกสอบ GAT/PAT

ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยว่า GAT/PAT ในปีการศึกษา 2562 นี้ ออกอะไรกันบ้าง? ทั้งเนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) พร้อมมีข้อสอบมาให้ลองฝึกกันก่อนด้วยนะ

GAT ความถนัดทั่วไป จำนวน 60 ข้อ 300 คะแนน

ส่วนที่ 1 เชื่อมโยง 150 คะแนน

 • เป็นการอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 150 คะแนน

 • Speaking and Conversation
 • Vocabulary
 • Structure and Writing
 • Reading Comprehension

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จำนวน 45 ข้อ 300 คะแนน

 • ตรรกศาสตร์
 • เซต
 • ระบบจำนวนจริง
 • ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • เรขาคณิตวิเคราะห์
 • ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
 • เมทริกซ์
 • เวกเตอร์
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • กำหนดการเชิงเส้น
 • ลำดับและอนุกรม
 • แคลคูลัสเบื้องต้น
 • การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
 • ความน่าจะเป็น
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • การแจกแจงปกติ
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

 • สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 • ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • สารและสมบัติของสาร
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • พลังงาน
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
 • ดาราศาสตร์และอวกาศ

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 70 ข้อ 300 คะแนน

 • กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลื่อนที่)
 • ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
 • เคมี (สาร และสมบัติของสาร)
 • พลังงาน ความร้อน และของไหล
 • คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

เนื้อหาที่ออกสอบ GAT/PAT

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 33 ข้อ 300 คะแนน

 • ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
 • ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู จำนวน 120 ข้อ 300 คะแนน

 • ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
 • สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

 • ทัศนศิลป์
 • ดนตรี
 • นาฏศิลป์

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

 • คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
 • สำนวน (Expression)
 • วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
 • การออกเสียง (Prononciation)

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

 • ไวยากรณ์ (Grammatik) ระดับคำและระดับประโยค
 • คำศัพท์พื้นฐาน (Grundwortschatz) โดยแยกตามประเภทของคำ รวมทั้งสำนวนที่ประกอบขึ้นจากคำนามและคำกริยา และสำนวนที่มีความหมายเฉพาะ

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

 • คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
 • คันจิขั้นพื้นฐาน
 • ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
 • สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 • ญี่ปุ่นศึกษา

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

 • คำศัพท์และสำนวน
 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง
 • สัทอักษร
 • ความรู้ทั่วไป
 • อักษรจีน
 • การเขียน
 • การอ่าน
 • สนทนา

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

 • ไวยากรณ์
 • วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
 • คำศัพท์
 • ความเข้าใจภาษา

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง
 • ความเข้าใจภาษา

PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

 • ไวยากรณ์
 • คำศัพท์
 • สังคมและวัฒนธรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง