Big Data นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ อาชีพทำเงิน

4 ทักษะสำคัญที่ต้องมี นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ – รองรับยุค Big Data

Home / บทความการทำงาน / 4 ทักษะสำคัญที่ต้องมี นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ – รองรับยุค Big Data

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันโลกของเรานั้นถูกขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลมหาศาล ซึ่งบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีและข้อมูลมากยิ่งขึ้น เพราะองค์กรสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ จึงทำให้ในปัจจุบันเกิดเป็นเทรนด์อาชีพใหม่ ๆ ขึ้นมาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจในด้านต่าง ๆ

4 ทักษะสำคัญที่ต้องมี นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีอาชีพที่น่าสนใจสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบมาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านไอทีมาฝากกันด้วย นั่นก็คืออาชีพ นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่ออาชีพนี้มาก่อน หรือเคยได้ยินมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าอาชีพนี้จะต้องทำงานแบบไหน มาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

4 ทักษะสำคัญที่ต้องมี นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คืออะไร?

ก่อนที่เราจะรู้ว่า นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้าง เรามารู้จักกับคำว่า ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กันก่อนดีกว่า…

ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ ภาษาศาสตร์เชิงคำนวณ (computational linguistics) เป็นสหวิทยาการที่ว่าด้วยการสร้างแบบจำลองเชิงตรรกะของภาษาธรรมชาติจากมุมมองในเชิงคำนวณ โดยที่แบบจำลองนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสาขาใดสาขาหนึ่งของภาษาศาสตร์

ซึ่งในเดิมทีแล้ว นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็เป็นอาบชีพในแขนงหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประยุกต์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language) แต่ในช่วงหลังที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นได้ว่า ภาษาด้านคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการแยกนักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ออกมาเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังมาแรงในขณะนี้เลย โดยคนที่จะสามารถทำอาชีพนี้ได้นั้นจะต้องมีการฝึกฝนทางด้านภาษาศาสตร์มาโดยเฉพาะ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ จะถูกแบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้

1. ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ (computer aided corpus linguistics)
2. การออกแบบโปรแกรมแจกแจงประโยค (parser) ให้รองรับภาษาธรรมชาติ
3. การออกแบบตัวกำกับ (tagger) เช่น ตัวกำกับชนิดคำ ฯลฯ
4. การนิยามตรรกศาสตร์แบบพิเศษ เช่น ตรรกศาสตร์ทรัพยากร เพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing หรือ NLP) ฯลฯ
5. การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาษาฟอร์มอลกับภาษาธรรมชาติในสภาวะปกติ

4 ทักษะสำคัญที่ต้องมี นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์

นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์

สำหรับนักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) เป็นอาชีพที่ต้องนำทฤษฎีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์มาประยุกต์รวมกับความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจภาษาของมนุษย์ เพื่อทำหน้าที่ในการแปล วิเคราะห์ ภาษาต่าง ๆ แทนมนุษย์นั่นเอง เช่น เครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ (Machine Translation) หรือ หุ่นยนต์นักสนทนา (Chatbot) ที่สามารถรับคำสั่งจากมนุษย์ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ามาทำงานด้านนี้จะต้องมีทักษะสำคัญที่ควรรู้เอาไว้ ดังต่อไปนี้

1. ทักษะทางด้านภาษาศาสตร์

เป็นการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษาและทำหน้าที่ทางด้านภาษาต่าง ๆ แทนมนุษย์ได้ เพราะข้อมูลทางภาษามีความซับซ้อนและพิเศษในตัวของมันเอง จึงต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การแปลภาษาอัตโนมัติ (Machine Translation) ให้ความหมายออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ หรือโปรแกรมในหาการค้นหา (Search Engines) ที่เราจะเห็นได้ว่าในทุกวันนี้เราสามารถพิมพ์คำถามที่ต้องการลงไปได้เลย ซึ่งระบบสามารถทำความเข้าใจคำถามของเราได้และจะส่งคำตอบกลับให้เราในทันที

2. การเขียนโปรแกรม

สำหรับทักษะด้านนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเจ้าใจได้ว่ามนุษย์ต้องการอะไร เช่น การทำให้หุ่นยนต์นักสนทนา (Chatbot) สามารถตอบคำถามเราได้ โดนที่เข้าใจได้ว่านี่คือคำถามชนิดไหน และรู้ว่าจะต้องไปหาข้อมูลมาจากที่ไหน หรือสิ่งที่ต้องการเป็นประโยคคำสั่งหรือไม่ โดยในปัจจุบันหุ่นยนต์นักสนทนาสามารถรับคำสั่งจากมนุษย์ได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟ ปรับแอร์ เปิดตู้เย็น เป็นต้น

จีนครองแชมป์ “ซูเปอร์คอมพิวเตอร์” แรงที่สุดในโลก

Link : seeme.me/ch/mono29news/qVmx0M

3. ทักษะทางด้านสถิติ

เป็นงานที่ต้องการอาศัยพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาข้อมูลทางภาษาศาสตรืที่มีจำนวนมาก เช่น สถิติการใช้คำและประโยคเพื่อวิเคราะห์ความเป็นธรรมชาติในการใช้งานและความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การใช้ความน่าจะเป็นในการแก้ไขคำกำกวม ซึ่งทักษะเชิงคณิตศาสตร์และสถิติจะช่วยทำให้เข้าใจถึงกลไกของภาษาหรือเข้าใจธรรมชาติของภาษาได้ดียิ่งขึ้น

4. การคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

สำหรับทักษะสุดท้ายนี้จะต้องอาศัยทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษา เพื่อนำมาพัฒนาให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาในลักษณะต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เช่น การพัฒนาเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ (Machine Translation) อาจจะวิเคราะห์ว่าความหมายที่ต้องแสดงผลออกมานั้นจะเป็นรูปแบบไหน ต้องใช้โมเดลอะไรในการแสดงวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน…

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฯลฯ

** นี่เป็นเพียงตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในเมืองไทยเท่านั้น น้อง ๆ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ สนใจได้เลยค่ะ

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.marketingoops.com, www.arts.chula.ac.th

บทความที่น่าสนใจ