คณะน่าเรียน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล สาขาน่าเรียน อาชีพทเงิน แนะแนวการศึกษา

อยากเป็น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ต้องเรียนจบสาขาอะไร? – มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

Home / ข่าวการศึกษา / อยากเป็น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ต้องเรียนจบสาขาอะไร? – มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

เรียกได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา น้อง ๆ อาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Data Scientists กันมาแล้วอย่างแน่นอน ทำไมอาชีพนี้ถึงได้เกิดขึ้นมาก็เพราะว่า เมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีข้อมูลมหาศาลในโลกออนไลน์ ผู้คนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น

สถาบันที่เปิดสอน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ดังนั้น จึงทำให้เกิดเป็นอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ในการรวบรวม วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูล ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านธรุกิจ และถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาชีพนี้กำลังเป็นนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก แต่ในประเทศไทยถือว่ายังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากสักเท่าไหร่ และมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ค่อยข้างน้อย เมื่อเทียบกับการเติบโตของภาคธุรกิจและความต้องการของตลาดแรงงาน

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล คืออะไร?

เป็นศาสตร์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เช่น งานด้านการปรับปรุงผิตภัณฑ์ กระบวนการดำเนินงาน การวางแผนการตลาด และทิศทางการทำงานขององค์กรในอนาคต ที่จะช่วยทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

ซึ่งเป็นการนำความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วมารวมและประยุกต์เข้าด้วยกันจนเกิดเป็นของใหม่ ในลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเข้ามาของ Internet of Things (IoT) ตลอดจน Social media ทำให้เป็นข้อมูลปริมาณมหาศาล จนเกิดเป็นอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

การศึกษาด้านนี้ประกอบด้วยศาสตร์หลัก ๆ เช่น Hacking Skill (สกิลเกี่ยวกับ Computer Programming, Data Base, Big data, Technologies), Statistic & Math (ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์), Substantive Expertise หรือ Domain Knowledge, Presentation (ทักษะการนำเสนอข้อมูล) และ Visualization ฯลฯ

มหาวิทยาลัยไทยที่เปิดสอน

และในปัจจุบันก็มีมหาวิทยาลัยไทยที่ได้เห็นถึงความสำคัญ ความต้องการ และแนวโน้มที่ดีของอาชีพนี้ จึงได้มีการเปิดสอนในหลักสูตรด้านนี้โดยตรงขึ้นมา สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจอยากศึกษาต่อททางด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ได้รวบรวมมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านนี้มาฝากกันด้วยค่ะ จะมีที่ไหนบ้าง มาดูกันเลย…

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถือได้ว่าเป็นสถานบันการศึกษาแห่งแรกของไทยที่เปิดสอนด้านนี้ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรไปยัง Thailand 4.0 อีกด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ : www.it.kmitl.ac.th

จุฬาฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ วิเคราะห์ รวบรวม สร้างโปรแกรมประยกต์แบบต่าง ๆ และการจัดการข้อมูล เพื่อให้สามารถนำความรู้เหล่านี้มาประกอบเป็นอาชีพได้ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนโปรแกรมระบบ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นต้น

เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและโท ซึ่งการศึกษาต่อระดับปริญญาโทจะเป็นหลักสูตรที่สอนให้ผู้เรียนมีความรู้เฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น เช่น ด้านระบบอัจฉริยะ (Intelligent Systems), ด้านระบบสารสนเทศเพื่อวิสาหกิจ (Enterprise Information Systems) และด้านข้อมูลใหญ่ (Big Data) เป็นต้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ : www.cp.eng.chula.ac.th

ม.ศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกิดจากความร่วมมือของภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงวิธีการหรือขั้นตอนการจัดการข้อมูลที่อยู่รอบตัวให้สามารถนำไปสร้างประโยชน์เพื่อการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัลของธรุกิจต่าง ๆ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ : www.cp.su.ac.th

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ม.ธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้บูรณาการความรู้จาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน โดยจะเน้นเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดงานแรงงาน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ : www.dsi.sci.tu.ac.th

ม.เชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่สำหรับ มช. เลย เพราะเพิ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาเป็นปีแรกใน TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่งภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติศาสตร์ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นผลิตบัณฑิตจบใหม่ให้ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในอนาคต

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ : www.dsu.science.cmu.ac.th

ม.สวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการนำมาแก้ไขปัญหา รวมถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกวิธี เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://scitech.dusit.ac.th

ข้อมูลจาก : www.admissionpremium.comhttps://themomentum.co

บทความที่น่าสนใจ