คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ

เจเจ หนุ่มน้อยหน้าใส คนดีศรีศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง

Home / ดาวเด่นมหาวิทยาลัย / เจเจ หนุ่มน้อยหน้าใส คนดีศรีศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง

นายจักรชลัช ฟ้อนศรีกา หรือ เจเจ หนุ่มน้อยหน้าใส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คือ แบบอย่างของนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในด้านการพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่อาชีพในฝัน นอกจากนี้ ยังใส่ใจอย่างยิ่งในด้านการศึกษาเล่าเรียน และสามารถนำความรู้ทางวิชาการมาปรับใช้ได้อย่างชาญฉลาด ในกิจกรรมของสถาบัน โดยได้รับเลือกให้ทำหน้าที่พิธีกรทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในหลายๆ กิจกรรมของคณะและสถาบัน

เจเจ หนุ่มน้อยหน้าใส คนดีศรีศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง

เจเจ เลือกเรียนเอกภาษาอังกฤษ

ด้วยใจรักในการเป็นพิธีกรตั้งแต่วัยเยาว์ โดยปัจจุบัน เจเจยังคงมีความฝันในอาชีพพิธีกร และอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่สามารถใช้ทักษะและศิลปะทางภาษาในการสื่อสาร อีกทั้ง เจเจยังเล็งเห็นว่า ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมหาศาลในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปัจจุบัน แรงงานที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นที่ต้องการอย่างสูงในหน่วยงานต่างๆ

ตระหนักรู้ถึงอาชีพที่ฝัน

เจเจคือตัวอย่างของนักศึกษาที่ตระหนักรู้ถึงอาชีพที่ตนเอง ต้องการจะก้าวเดินในอนาคต จึงมีความมุมานะในด้านวิชาการ และกิจกรรมที่เอื้อให้เจเจได้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง โดยได้รับเลือกให้ทำหน้าที่พิธีกรในหลายๆงานของคณะและสถาบัน อาทิ พิธีกรงานวันรับน้องศิลปศาสตร์, พิธีกรงานกีฬาชอล์คเกมส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558, พิธีกรงาน Good Bye Senior Party 2016 ของนักศึกษาศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาคภาษาอังกฤษ ,พิธีกรชาย(ภาคภาษาอังกฤษ)งานพิธีมอบเนคไทและเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559, พิธีกรงานไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559, พิธีกรงานสถาบัน KMITL Clear Project: Anti-Corruption 2016 และ พิธีกรงานเปิดตัวคณะศิลปศาสตร์ เดือนกันยายน ประจำปี 2559

jj-liberalartskmitl-2

หนึ่งในทีมผู้เขียนบท

นอกจากนี้ เจเจยังเป็นหนึ่งในทีมผู้เขียนบท และผู้จัดทำคลิปสื่อการสอนภาษาอังกฤษให้กับสถาบัน ช่อง KMITL Channel ในรายการ Engsidious สะท้อนถึงทักษะด้านวิชาการและการอุทิศตนเพื่อมอบความรู้ให้กับผู้อื่นของเจเจ โดยล่าสุด เจเจได้รับรางวัล “โล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2559 ยกย่องนักศึกษาที่ทำประโยชน์ให้กับคณะอย่างต่อเนื่อง

เจเจปฏิบัติหน้าที่ในทุกงาน ด้วยความยึดมั่น ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ไว้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530

“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

jj-liberalartskmitl-5

ข้อคิดจากเจเจ

สำหรับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย และน้องๆ ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เจเจได้ฝากข้อคิดให้น้องๆ ค้นหาตัวเองให้เจอถึงอาชีพที่น้องๆ ต้องการ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รวมถึงร่วมกิจกรรมของคณะและสถาบัน เนื่องจากเป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาจทำให้น้องๆทราบว่าน้องต้องการทำงานอะไร และมุ่งมั่นสู่อาชีพที่น้องๆต้องการ

jj-liberalartskmitl-3

jj-liberalartskmitl-4

jj-liberalartskmitl-7

jj-liberalartskmitl-6

* คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ให้เป็นหน่วยงานใหม่ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 9) 2559 แต่เดิมคือภาควิชาภาษาและสังคมในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2520 นับเวลารวมกว่า 39 ปี ในการให้บริการการเรียนการสอนด้านภาษาและสังคมและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยมีพันธกิจหลักสูงสุดในการมุ่งมั่นเป็น ศูนย์กลาง “นวัตกรรมทางภาษา” ของประเทศไทย”