พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง รับตรงร่วมกัน หลักสูตรการบิน หลักสูตรอินเตอร์ แนะแนวการศึกษา

รีวิว กลุ่มหลักสูตรบริหาร ไอที และการบิน อินเตอร์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

Home / วาไรตี้ / รีวิว กลุ่มหลักสูตรบริหาร ไอที และการบิน อินเตอร์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

เคยสงสัยหรือไม่ว่า ถ้าอยากเรียนกลุ่มบริหารธุรกิจหรือการบิน และมีความฝันจะได้ทำงานในบริษัทที่เงินเดือนเริ่มต้นหลัก 30K – 50K ขึ้นไป ควรเลือกเรียนอะไรดี ตอบได้เลยว่า น้องๆ ต้องตั้งใจอ่านคอนเท้นนี้ดีๆ เพราะมีทางเลือกในหลายคณะที่สามารถตอบโจทย์เส้นทางอาชีพน้องๆ ได้ แต่สกิลที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือ ภาษาอังกฤษ เพราะนั่นคือทักษะพื้นฐานในการนำน้องๆ ไปสู่เป้าหมายได้

รีวิว กลุ่มหลักสูตรบริหาร ไอที และการบิน อินเตอร์

พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

ถ้าหากเปรียบเทียบหลักสูตรอินเตอร์เหมือนชีวิตในโรงเรียนมัธยม ก็คงจะเทียบได้กับห้องเรียนพิเศษของเด็กมหาวิทยาลัย ความพิเศษของหลักสูตรอินเตอร์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง คือ การให้น้องๆ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ทั้งในการเรียนและใช้ชีวิต การให้น้องๆ ได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง และการใช้ไอเดียในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งแต่ละสาขาวิชามีความพิเศษและเฉพาะตัวที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้

หลักสูตรกลุ่มบริหารธุรกิจ ไอที และการบินและการขนส่ง อินเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์น้องที่สนใจการเรียนในด้านบริหาร ที่อยากสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตนถนัดได้ในแบบของตัวเอง ในยุคดิจิทัลที่อินเตอร์เน็ตคือ สิ่งสำคัญและเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย โดยกลุ่มหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ ไอที และการบินและการขนส่ง อินเตอร์ สจล. มี 4 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ อินเตอร์

– คณะการบริหารและจัดการ นักนวัตกรรมแห่ง BBA

หลักสูตรบริหารธุรกิจ นานาชาติ หรือ BBA international program เป็นหลักสูตรที่น้องๆ อาจจะเห็นและคุ้นเคยกันอยู่แล้ว หลักสูตรนี้น้องๆ จะได้เรียนในด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการด้านธุรกิจ โดยน้องจะได้ลงมือปฏิบัติจริงและฝึกงานในบริษัทต่างๆ ได้เรียนในรายวิชาที่แปลกใหม่รับยุคดิจิทัล

หากเรียนในกลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ น้องๆ จะได้เรียนในรายวิชา วิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Innovation) วิชาการจัดการนวัตกรรมองค์กรและการเปลี่ยนแปลง (Organizational Innovation and Change Management) วิชากลยุทธ์ธุรกิจโลก (Global Business Strategy) เป็นต้น

เมื่อน้องๆ ศึกษาในปีที่ 3 และ 4 น้องๆ จะสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะที่ตนสนใจได้ใน 3 กลุ่มวิชา คือ สาขาวิชานวัตกรรมกับผู้ประกอบการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม

2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจระดับสากล น้องๆ จะได้เรียนในกลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศขององค์กร เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ เพื่อที่จะให้น้องๆ ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เข้ากับการสร้างสรรค์นวัตกรรมในโลกดิจิทัล

สำหรับโอกาสในการทำงานสายดิจิทัลไอที มีพื้นที่มากในยุคแห่งเทคโนโลยี เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ นักพัฒนาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง ไปจนถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

3. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

– วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ นวัตกรรมขนส่งทางอากาศรูปแบบใหม่

หลักสูตรที่จะสร้างนักโลจิสติกส์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับโลก ที่จะฝึกฝนน้องให้ชำนาญในเรื่องธุรกิจ การจัดการการขนส่งโลจิสติกส์และอากาศยาน

โดยน้องๆ เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management) การจัดการสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Management) กฎหมายและระเบียบในอุตสาหกรรมเดินอากาศ (Law and Regulation in Aviation Industry) และได้ฝึกงานต่างประเทศเป็นต้น

เมื่อน้องๆ สำเร็จการศึกษา น้องๆ สามารถทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเดินอากาศ ศุลกากร สายการบิน และการขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ สำหรับน้องๆ ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมยังมีทุนการศึกษาสนับสนุนในการเรียนอีกด้วย

4. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

– วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ นักบินพาณิชย์ที่ไม่เหมือนใคร กับมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ เป็นหลักสูตรปั้นนักบินพาณิชย์และวิศวกรการบิน โดยน้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ เป็นต้น

เมื่อน้องๆ สำเร็จการศึกษา น้องๆ จะได้รับวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สามารถสอบรับใบอนุญาตในอุตสาหกรรมเดินอากาศสำหรับใช้ในการทำงานในอนาคต เช่น ใบอนุญาตส่วนบุคคลทำการบินเครื่องบินเล็ก (PPL – Private Pilot License) ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL – Commercial Pilot License) ใบอนุญาตทำการบินด้วยเครื่องยนต์หลายเครื่องยนต์ (Multi – Engine License) ใบอนุญาตทำการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating License)

รวมทั้งการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization ICAO – Level 4) อีกด้วย

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรกลุ่มหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ ไอที และการบินและการขนส่ง อินเตอร์ ทั้งคณะการบริหารและจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรมการบินอละนักบินพาณิชย์ ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สามารถเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดของคะแนน คุณสมบัติการรับสมัคร และสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th

โดยหลักสูตรกลุ่มบริหารธุรกิจ ไอที และการบินและการขนส่ง นานาชาติ นี้ จะเปิดรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 29 เมษายน 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 329 – 8111 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlnews