ม.มหาสารคาม มมส ลอยกระทง

นิสิต มมส ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ”

Home / วาไรตี้ / นิสิต มมส ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ”

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลการประดิษฐ์ประกวดกระทงเล็ก มอบของที่ระลึกแก่สโมสรนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ ก่อนที่จะนำนิสิต บุคลากร ผู้ร่วมงานประกอบพิธีสมมาบูชาพระแม่คงคา และลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ

นิสิต ม.มหาสารคาม ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การลอยกระทง เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับชุมชน องค์การนิสิต ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักต่อการจัดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ได้รังสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วย

กิจกรรมในงาน

  • การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • ริ้วขบวนแห่ชาติพันธุ์อีสาน จำนวน 10 ชาติพันธุ์
  • การออกร้านแสดงสินค้าจำหน่ายกระทง
  • การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน การประกวดธิดามอน้ำชี
  • และ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน

เพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภาพลักษณ์ รวมทั้งแสดงออกถึงการสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตผ่านกลุ่มชาติพันธุ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป ในโอกาสนี้ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบรางวัลการประกวดธิดามอน้ำชี โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้

รางวัลการประกวดธิดามอน้ำชี

รางวัลการประกวดธิดามอน้ำชี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพักตร์พริ้ง แพงสนาม คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวรัตนาภรณ์ อุปนัน คณะเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวกุลสตรี ศรีสุโข คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวจุลเกศ เทศรุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวศศิธร อิสระภาพ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

รางวัลขวัญใจ มมส ได้แก่ นางสาวกุลธิดา ฉะอ้อนศรี คณะพยาบาลศาสตร์