เด็กเก่ง โปรแกรมบันทึกพฤติกรรมนักเรียน

นร.ม.6 สุดเก่ง เขียนโปรแกรมบันทึกพฤติกรรม นร. รายแรกของไทย พร้อมจดสิทธิบัตรแล้ว

Home / วาไรตี้ / นร.ม.6 สุดเก่ง เขียนโปรแกรมบันทึกพฤติกรรม นร. รายแรกของไทย พร้อมจดสิทธิบัตรแล้ว

สุดเจ๋ง! นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี สามารถเขียนโปรแกรมบันทึกพฤติกรรมนักเรียนได้เป็นรายแรกของประเทศไทย พร้อมทั้งยังได้จอสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เด็กเก่ง! เขียนโปรแกรมบันทึกพฤติกรรม นร. รายแรกของไทย

โดย นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้นำโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ (School Management Online System) ซึ่งสร้างขึ้นโดย นายวราณัฐ สุทธิการณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ของโรงเรียน ที่ถือได้ว่าเป็นรายแรกของประเทศไทยที่มีการเขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาและสามารถนำมาใช้งานได้จริง โดยได้นำมาจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สุดเจ๋ง! นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ทางด้าน นายวราณัฐ สุทธิการณ์ นักเรียนชั้น ม.6 ได้อธิบายว่า ด้วยในปัจจุบันปัญหาด้านความประพฤติของนักเรียน กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของสถาบันการศึกษา สังคมและประเทศชาติ นักเรียนขาดเรียน มั่วสุมตามร้านเกม เสพยาเสพติด มีพฤติกรรมชู้สาว มีมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง นักเรียนกระทำผิดกันโดยไม่เกรงกลัวกฎระเบียบของโรงเรียน ถึงแม้ว่าจะมีระเบียบการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดอยู่ก็ตาม ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งการตัดคะแนนความประพฤตินั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่นักเรียนไม่เกรงกลัวต่อการตัดคะแนนความประพฤติ เพราะว่าขาดการบังคับใช้ระเบียบของโรงเรียน โรงเรียนไม่จริงจังกับการตัดคะแนนความประพฤติ และการเก็บข้อมูลการตัดคะแนนของนักเรียนใช้เป็นกระดาษจดบันทึกไว้ เมื่อมาติดตามข้อมูลภายหลังจึงทำให้ข้อมูลไม่มีความชัดเจน และไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันว่า นักเรียนกระทำความผิดจริง และโรงเรียนยังขาดการสื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียน จึงทำให้เรื่องการแจ้งข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนเป็นไปได้อย่างล่าช้าและไม่ทั่วถึง

ดังนั้น ตนเองจึงได้ทดลองเขียนโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ (School Management Online System) ขึ้นมา เพื่อใช้ในการตัดคะแนนนักเรียนและแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ซึ่งการทำงานของโปรแกรมจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ผู้ใช้ คือ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และคุณครู โดยในแต่ละผู้ใช้งานจะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน

ในส่วนผู้ใช้ที่เป็นคุณครู สามารถเข้ามาบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนได้ โดยการค้นหาชื่อนักเรียนหรือหมายเลยประจำตัวนักเรียน และบันทึกข้อมูลพฤติกรรม โดยแยกออกเป็น 2 พฤติกรรม คือ การกระทำความผิดและการกระทำความดี ในการบันทึกข้อมูลในแต่ละครั้งจะสามารถอัพโหลดรูปภาพได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกข้อมูล เมื่อคุณครูบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะนำข้อมูลส่งไปยังกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองทันที่ ทำให้ผู้ปกครองทราบถึงพฤติกรรมของลูกหลานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในส่วนของคุณครูยังสามารถตั้งฐานความผิดและความดีขึ้นใช้เพิ่มเติมจากฐานความผิดและความดีตามมาตรฐานกลางของโรงเรียนได้อย่างอิสระ เพื่อใช้เป็นข้อตกลงเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนระหว่างนักเรียนกับคุณครูผู้สอน เพื่อควบคุมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของนักเรียน นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการกระทำความผิดหรือความดีของตนเองได้ โดยการเข้าระบบของนักเรีบนแล้ว กรอกหมายเลขประจำตัวและรหัสผ่าน ระบบจะทำการแสดงข้อมูลคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน หากนักเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการตัดคะแนนพฤติกรรม นักเรียนก็สามารถร้องทุกข์ได้ ข้อมูลจะถูกนำส่งให้ท่านผู้อำนวยการทันที่ และนักเรียนสามารถช่วยกันแจ้งเบาะแสในการกระทำความผิดของเพื่อนๆ ในโรงเรียนได้อีกด้วย

ในส่วนสุดท้าย ส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จะสามารถควบคุมข้อมูลนักเรียน ข้อมูลคุณครู ข้อมูลในการตัดคะแนนความประพฤติได้ และสามารถเป็นผู้พิ่มกฎระเบียบมาตรฐานกลางของโรงเรียนให้กับคุณครูทุกท่านที่เข้ามาใช้งานระบบ  นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียน หากนักเรียนมีคะแนนความประพฤติเกิน 40 คะแนนขึ้นไป ระบบจะออกใบเชิญผู้ปกครองให้มาเข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล

นอกจากระบบการตัดคะแนน ผู้จัดทำยังได้ทำระบบการเช็คชื่อมาโรงเรียนในตอนเช้าด้วย โดยให้คุณครูที่ปรึกษาเข้ามาเช็คชื่อนักเรียนผ่านมือถือ ตอนเข้าแถวหน้าเสาธงได้ ข้อมูลจะถูกบันทึกและส่งไปที่ไลน์กลุ่มของผู้ปกครอง ว่านักเรียนคนไหนมาสาย ขาด ลา หรือป่วย เพื่อเป็นการตรวจสอบของผู้ปกครองว่าบุตรหลานของท่านได้มาถึงโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยได้เริ่มแนวคิดนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการศึกษา ค้นคว้า และจัดทำ จนเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2560 ประโยชน์ของโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ คือ ทำให้นักเรียนเกรงกลัวต่อการตัดคะแนนความประพฤติ นักเรีนจะอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน และเป็นผลดีต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีต่อสังคม และยังมีประโยชน์ต่อผู้ปกครองอีกด้วย ทำให้ผู้ปกครองสามารถรับรู้พฤติกรรมของบุตรหลานได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยกันดำเนินการ แก้ไขปรับปรุง ให้คำปรึกษากันในไลน์กลุ่มในเครือข่ายผู้ปกครองและคุณครู

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ยังได้กล่าวอีกว่า เคยได้มีโอกาสพบกับ นายวราณัฐ  เมื่อปีการศึกษา 2558 ตอนนั้นเขาเรียนอยู่ในชั้น ม.4 เขาเคยบอกว่า “จะทำโปรแกรมคะแนนความประพฤติให้โรงเรียน” ซึ่งตนก็บอกว่า ให้ลองไปทำมา และเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา เขาก็ได้นำโปรแกรมมามอบให้โรงเรียนทดลองใช้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปรากฎว่า เป็นที่ชื่นชอบของคุณครูและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจึงได้พาเขามาขอจดลิขสิทธิ์ตัวโปรแกรม เพื่อสร้างความภูมิใจให้กับเขาและครอบครัว ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้สร้างผลงานดีๆ ให้กับโรงเรียน สังคม และประเทศชาติต่อไป

สำหรับผู้ที่จะติดต่อขอใช้โปรแกรม : smos@photha.ac.th
สามารถติดต่อได้ : waranat2016@gmail.c0m หรือโทร 095-7204441

———————————————–

ที่มา : http://news.voicetv.co.th/thailand/508012.html
ภาพจาก : http://www.panoramio.com/photo/41024309