Networking PIM ฝึกงาน

ข้อดีของการเรียนโมเดลใหม่ ทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน | ฝึกงานกว่า 40%

Home / วาไรตี้ / ข้อดีของการเรียนโมเดลใหม่ ทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน | ฝึกงานกว่า 40%

ปัจจุบันการศึกษาไทย ให้ความสำคัญไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยคำนึงถึงองค์ความรู้ ที่ผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานได้ในอนาคต กระนั้นท่ามกลางสังคมที่มีนักศึกษาจบใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี จากผลวิจัยระดับโลกพบว่า คนหนุ่มสาวทั่วโลกกว่า 75 ล้านคนไม่มีงานทำ ในขณะที่ด้านผู้ประกอบการเอง ไม่สามารถหาบุคลากรมาทำงานในองค์กรได้เพียงพอ

ความรู้ที่เรียนไป ได้ใช้งานเพียง 5-10%

สาเหตุจากขาดคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยจาก National Training Laboratories ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้หลังจากการเรียนโดยการฟังและการอ่าน มีสัดส่วนเพียง 5-10% จากการเรียนรู้ทั้งหมด ในขณะที่ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้จากการเรียนรู้ขณะการทำงานจริงได้ถึง 75% ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า การเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่คำตอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีกต่อไปแล้ว

อาจารย์ พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) กล่าวว่า การศึกษารูปแบบ Work-based Education (WBE) เข้ามาเพิ่มศักยภาพของการศึกษามากขึ้น โดยเน้นจุดเด่นให้นักศึกษาสามารถสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงในขณะเรียน ผ่านโมเดล “เรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน” ที่นำมาซึ่งทักษะสำคัญทั้ง 3 ได้แก่

เรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน

  • 1) ทักษะด้านอาชีพ (Professional skills) คือองค์ความรู้ วิชาการที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
  • 2) ทักษะด้านสังคม (Social Skills) คือความสามารถในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ การอยู่ร่วมในสังคม
  • และ 3) ทักษะด้านการดำเนินชีวิต (Life Skills) คือทักษะที่พัฒนาทัศนคติในการดำเนินชีวิต ทักษะการจัดการปัญหา อารมณ์ และการปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางสภาพสังคมและความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

ลงสนามจริง…

อาจารย์ พรวิทย์ กล่าวต่อว่า … รูปแบบการเรียนดังกล่าวนำมาใช้จริงแล้ว โดยนักศึกษาพีไอเอ็มจะได้ลงสนามการทำงานในสถานประกอบการจริง ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน เพื่อให้สามารถบูรณาการทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง ซึ่งมีอัตราส่วนการฝึกงานจริงสูงถึง 40% จากเวลาทั้งหมดของหลักสูตร สลับกับการเรียนในห้องเรียน โดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดจนมีวิทยากรจากองค์กรเครือข่ายชั้นนำกับพีไอเอ็ม มาร่วมสอนในลักษณะเวิร์กช็อป ถ่ายทอดกรณีศึกษา วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติโดยเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งถือเป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักศึกษา ที่จะต้องตอบสนองตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันทั้งทางด้านความต้องการกำลังคน และศักยภาพของแรงงาน

กระบวนการ Work-based Education (WBE)

อาจารย์ พรวิทย์ กล่าวเสริมว่า … กระบวนการ Work-based Education (WBE) จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากปราศจากเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ โดยพีไอเอ็ม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ หรือ Corporate University ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีเครือข่ายภาคการศึกษาและเครือข่ายภาคธุรกิจในและต่างประเทศ ที่ให้ความเชื่อมั่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคน ร่วมออกแบบการเรียนรู้ ต่อยอดเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากทั่วทุกทวีปทั่วโลก และยังคงเดินหน้าสร้างเครือข่ายอันทรงประสิทธิภาพนี้ เพื่อเชื่อมต่อโลกของการศึกษาและการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน สามารถรองรับการฝึกงานตรงตามสายงานที่นักศึกษาเรียนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสะท้อนจุดแข็งของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเน็ตเวิร์กกิ้ง (Networking University) ที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศ ส่งผลให้นักศึกษามีโอกาสเลือกสถานที่ฝึกงานตลอดการศึกษา รวมถึงรูปแบบงานได้หลากหลาย ตรงกับความต้องการและสายงานที่เรียน เข้าฝึกปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานตัวจริงในบริษัทธุรกิจชั้นนำของโลก

เปิดหลักสูตรนานาชาติ…

นอกจากนี้ จากปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้ตอบสนองตลาดการแข่งขันในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น พีไอเอ็ม ยังตั้งเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน โดยการพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักศึกษาในและต่างประเทศ ที่ผ่านมา มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติที่เป็นที่ต้องการในกลุ่มองค์กรธุรกิจชั้นนำได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management) และ PIM จะเปิดอีก 2 หลักสูตรนานาชาติที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมาก อย่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม (Farm Technology Management) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร (Food Processing Technology Management) ในปี 2561 อาจารย์พรวิทย์ กล่าวสรุป

นางสาวพิชญาภา กันทะมา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

“ใครจะคิดว่าแค่เด็กนักศึกษา จะมีโอกาสผ่านการฝึกงานมาแทบทุกรูปแบบ ผ่านประสบการณ์ในการทำงานจริง จนรู้จักตัวเองว่ารักการทำงานข่าว ตั้งแต่ยังเรียนอยู่”

“อนาคตนักข่าวหญิงผู้ที่ไม่ปล่อยให้เวลาในโลกการทำงานต้องเสียเปล่า”

ด้านน้องเพลิน หรือ นางสาวพิชญาภา กันทะมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ กล่าวว่า ตนได้เปิดประสบการณ์การทำงานจริง โดยฝึกงานทั้ง 7-Eleven งานข่าว งานโทรทัศน์ นิตยสาร เอเจนซี่งานประชาสัมพันธ์ รวมถึงงานประชาสัมพันธ์องค์กร ตลอด 4 ปีของการเรียนคู่การทำงานที่ผ่านมา ทำให้ตนเองเข้าใจระบบการทำงานในสนามอาชีพจริง การปรับตัว การเข้าสังคม และการแก้ไขปัญหา ที่ไม่สามารถหาได้จากเพียงการเรียนภายในห้องเรียน และที่สำคัญที่สุดการเรียนที่ได้ฝึกงานมาตลอดทุกปีของการเรียนนั้น ทำให้เพลินได้รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น เพราะได้ทำงานในหลากหลายรูปแบบ จนรู้ว่าตนเองชอบการทำงานรูปแบบใด ซึ่งสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจการทำงานได้ในอนาคต

นายชัยวุฒิ นรินทรางกูร

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์

“การได้ฝึกงานที่เซเว่น เหมือนการก้าวเข้าสู่สนามการทำงาน การได้ทำงานในสถานที่ที่พบปะผู้คนที่หลากหลาย จะยิ่งทำให้เราพัฒนาทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหามากขึ้น”

“ฝึกงานที่บริษัทแต่งรถ TRD ณ ประเทศญี่ปุ่นคือความฝันที่เป็นไปได้”

ในขณะที่น้องฟ็องซ์ หรือ นายชัยวุฒิ นรินทรางกูร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ กล่าวว่า ตนเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ โดยได้แรงบันดาลใจจากการชอบดูแข่งรถ ประกอบกับหลังจากที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทราบว่าพีไอเอ็มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาดังกล่าว จึงตัดสินใจเลือกเข้ามาศึกษาที่พีไอเอ็ม เพราะความแตกต่างที่พีไอเอ็มมีเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตน ที่มีความฝันอยากไปฝึกงาน ในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ชั้นนำของโลกอย่าง TRD ประเทศญี่ปุ่น โดยหลังจากปรึกษากับอาจารย์แล้วทราบว่า มีโอกาสความเป็นไปได้สูง ปัจจุบันฟ็องซ์จึงเร่งพัฒนาทักษะที่สำคัญทั้งด้านวิชาการ ภาษา รวมถึงทักษะด้านสังคม เพื่อให้ตนเองมีศักยภาพและความพร้อมสำหรับการไปฝึกงานต่างประเทศ และสามารถไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการในฝันได้ในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์ www.pim.ac.th และ www.facebook.com/pimfanpage

Gallery ภาพประกอบ