PIM ปัญญาภิวัฒ์ หลักสูตร

PIM พัฒนาหลักสูตร การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (RPM) ให้ครอบคลุมครบวงจร ที่แรกในไทย

Home / วาไรตี้ / PIM พัฒนาหลักสูตร การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (RPM) ให้ครอบคลุมครบวงจร ที่แรกในไทย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงทศวรรษที่ผ่านมาวิถีการดำเนินชีวิตของคนเริ่มเปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเป็นทางการ อสังหาริมทรัพย์จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบโจทย์ทั้งการทำธุรกิจ กิจกรรมการอยู่อาศัย และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอาคารในแต่ละประเภทได้

PIM พัฒนาหลักสูตร

เพื่อเป็นการผลักดันในภาคธุรกิจต่อยอดไปยังภาคเศรษฐกิจของประเทศ ที่ไม่ใช่แค่การลงทุนภายในประเทศ แต่ครอบคลุมถึงนักลงทุนชาวต่างชาติ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย ทั้งด้านการพัฒนาโครงการการบริหารจัดการหลังการขายหรือเมื่อเปิดใช้งานอาคารแล้ว การซื้อ-ขาย ปล่อยเช่าหรือการเกร็งกำไรในรูปแบบต่างๆ โดยการเลือกลงทุนนั้นนักลงทุนจะต้องมีความมั่นใจและเห็นถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจ

การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (RPM)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม (PIM) จึงได้พัฒนาหลักสูตรสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร (Real Estate and Property Management) ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ครอบคลุมธุรกิจตามอายุอาคารทั้ง 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ช่วงคิดริเริ่มโครงการ ช่วงที่ 2 ออกแบบโครงการ ช่วงที่ 3 ก่อสร้างโครงการ และช่วงที่ 4 การใช้งานอาคาร สำหรับงานหลังเปิดใช้อาคาร เช่น การจัดสรรพื้นที่เข้าใช้อาคาร การปรับผังการใช้พื้นที่ การเปลี่ยนผู้ใช้ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการผู้ที่มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการและธุรกิจทั้งสิ้น

อาจารย์ชิษณุชา ขุนจง หัวหน้าสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร คณะวิทยาการจัดการ พีไอเอ็ม กล่าวว่า เมื่อเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามภาวะการณ์และทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ยุคสมัยทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องปรับตัว จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาและรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตอบรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มเติมในส่วนแง่มุมของเจ้าของอาคารหรือผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในด้านของผลตอบแทนจากการลงทุน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับอาคาร และการตอบแทนสังคมด้วยการจัดการแบบยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักสูตรจึงได้เพิ่มเนื้อหาเหล่านี้เข้าไปในรายวิชาการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อให้ครอบคลุมทั้งฝั่ง Cost Center และ Profit Center ในบริบทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (RPM)

โดยเรียนรู้ผ่านการเรียนในห้องเรียน ควบคู่การฝึกปฏิบัติงานแบบ Work-based Education พร้อมการบรรยายพิเศษ การระดมความคิดในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์ วางแผน หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาทั้งทักษะและความรู้ จากการนำหลักการและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง ซึ่งการฝึกปฏิบัติงานจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ครั้ง

  •  ครั้งที่ 1 ฝึกที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น นักศึกษาจะได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาฉพาะหน้า Service Mind และดูเรื่องวัสดุศาสตร์ การจัดฟังก์ชั่นต่างๆ ภายในร้าน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้านเบื้องต้น
  • ครั้งที่ 2 ฝึกด้าน Facility Service งานรักษาความสะอาด, งานรักษาความปลอดภัย สวนและภูมิทัศน์
  • ครั้งที่ 3 ฝึกด้าน Operation & Maintenance งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ประเภทอาคารพาณิชย์ (Commercial)
  • ครั้งที่ 4 ด้าน Operation & Maintenance งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ประเภทอาคารที่อยู่อาศัย (Residential)
  • ครั้งที่ 5 และ 6 นักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการที่จะฝึกได้เองและทำวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร / อาคาร และ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ เน้นทำงานแบบวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) /วางแผน ติดตาม ประเมินผล

กรณีตัวอย่างของการฝึกปฏิบัติงาน ณ True Digital Park เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ตอบโจทย์หลักสูตรด้วยความครบครันในธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ด้านสำนักงานรวมไปถึงคอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย ผสมผสานพื้นที่ ใน 3 ส่วนหลักคือ Work Space, Lifestyle Space, Living Space มีการบริหารจัดการที่ครบวงจรตามประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจออฟฟิศ, ไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์, ธุรกิจรีเทล และคอมมูนิตี้มออล์ยุคใหม่ทันสมัยอย่าง Whizdom 101 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ย่านปุณณวิถี และธุรกิจที่พักอาศัย เช่น Whizdom Essence Sukhumvit คอนโดมิเนียมระดับ Hi-end บนถนนสุขุมวิท รวมไปพื้นที่สีเขียวภายในอาคารและภายนอกอาคาร

การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (RPM)

นักศึกษาและบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เป็นได้ทั้งนักบริหารจัดการ นักพัฒนา-เพิ่มมูลค่า นักการตลาดและการขาย รวมถึงผู้จัดการอาคาร หรือปฏิบัติงานทั้งในสถานประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการ (Landlord) กลุ่มพัฒนาอาคาร/ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Developer) และกลุ่มผู้ให้บริการงานบริหารจัดการอาคาร (Service Provider) ปฏิบัติงานในอาคารประเภทต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า โรงแรม และสถานที่ราชการ

การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (RPM)

โดยการปรับหลักสูตรใหม่นี้ได้มีการนำเนื้อหาในส่วนของการบริหารจัดการรายได้ การสร้างและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน การขาย-การปล่อยเช่า-การตลาด รวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืนเข้ามา เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิตมีทั้งความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ ที่ทันต่อสถานการณ์ของอสังหาริมทรัพย์ไทยและตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรชั้นนำของประเทศ เช่น CP Land, JLL, AP (Thailand), Goldenland, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป, บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด และ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (RPM)

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร
ชื่อภาษาอังกฤษ : Real Estate and Property Management
ชื่อย่อ : RPM
การเรียนการสอน : Learn in Depth หรือการเรียนแบบเจาะลึก ในเรื่องการจัดการตามลักษณะธุรกิจของอาคาร 2 ประเภท ได้แก่

  • Residential อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย เช่น คอนโดมีเนียม หมู่บ้านจัดสรร อพาร์ตเมนต์
  • Commercial อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน

การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (RPM)

บทความแนะนำ