บรรยากาศ คณะวิทยาการสารสนเทศ

บรรยากาศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม MSU

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / บรรยากาศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม MSU

ก่อนตัดสินใจเรียนมหาวิทยาลัยสักที่ น้องๆ หลายคนอาจจะอยากเห็นบรรยากาศของสถาบันต่างๆ รวมถึงรูปภาพบรรยากาศภายในของคณะที่เราอยากเรียน ในวันนี้เว็บไซต์ Campus-Star.c0m ได้นำภาพบรรยากาศของคณะวิทยาการสารสนเทศ ของชาว มมส. มาฝากค่ะ โดยมีปรัชญาที่ว่า ความรู้คู่คุณธรรมนำสังคม / ผลงานภาพถ่ายนี้เป็นของคุณ Ohm Natchapat ค่ะ

บรรยากาศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส.

Gallery

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรมนำสังคม (Social development leading using Knowledge and Moral principle)

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการสารสนเทศเป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาการสารสนเทศ ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
2) ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คุณภาพระดับสากล
3) ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
4) ปกป้อง ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

ค่านิยมองค์กร : SMART-IT

S = Smart เก่ง
M = Morality คุณธรรม
A = Active กระตือรือร้น
R = Responsibility ความรับผิดชอบ
T = Team work การทำงานเป็นกลุ่ม
I = Integrity ความซื่อสัตย์
T = Technology literacy รู้เท่าทันเทคโนโลยี

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2544 โดยใช้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ” มีบุคลากรในโครงการเริ่มแรกจำนวน 36 คน และได้มีมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 อนุมัติให้โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ เปลี่ยนสถานะมาเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นคณะนอกระบบ

จนถึงปัจจุบัน มีนิสิตเมื่อเริ่มก่อตั้งโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 893 คน จำแนกเป็น

ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน และเกม (CAG)
4. หลักสูตรระดับปริญญาตรี วท.บ.ภูมิสารสนเทศ (GIs)
5. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ (IS)
6. หลักสูตรระดับปริญญาตรี น.ศ.นิเทศศาสตร์ (CA)

ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตรคือ

1. หลักสูตรระดับปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. หลักสูตรระดับปริญญาโท วท.ม.สื่อนฤมิต
4. หลักสูตรระดับปริญญาโท ศศ.ม.สารสนเทศศาสตร์

ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรระดับปริญญาเอก ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ที่มา http://it.msu.ac.th ติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆ https://www.facebook.com/itmsuclub

ขอบคุณภาพจาก Ohm Natchapat

บทความแนะนำ