การจัดอันดับ ม.สีเขียวโลก มทส. มหาวิทยาลัยสีเขียว สถาบันการศึกษาสีเขียว

สถาบันการศึกษาสีเขียวระดับโลก – มทส. กับรางวัล มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 4 ปีซ้อน

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาสีเขียวระดับโลก – มทส. กับรางวัล มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 4 ปีซ้อน

การจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก หรือ UI Green Metric World University Ranking ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) ตั้งแต่ปี 2553 เกณฑ์การจัดอันดับของ UI ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

สถาบันการศึกษาสีเขียวระดับโลก

ในปี 2559 มทส. ยังติดอันดับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ทั้งนี้ มทส. เข้าร่วมการจัดอันดับครั้งแรกในปี 2555

  • ในปี 2556 ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 75 ของโลก อันดับที่ 8 ของไทย
  • ปี 2557 ได้อันดับที่ 76 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย
  • ในปี 2558 ได้รับการจัดอันดับที่ 52 ของโลก เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย
  • ปี 2559 อยู่ในอันดับ 102 ของโลก และอันดับ 2 ของไทย
  • อันดับมหาวิทยาลัยทั้ง 516 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ ในปี 2016 : http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016

หากพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดต่าง ๆ แล้วพบว่า ด้านสภาพที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน มทส. อยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก และด้านความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก นับเป็นความสำเร็จของ มทส.ที่เข้าร่วมจัดอันดับเพียง 4 ปี มีอันดับดีขึ้นเป็นลำดับ ตอกย้ำภาพแห่งความสำเร็จในการดำเนินนโยบายมหาวิทยาลัยเขียวสะอาดมากว่า 2 ทศวรรษ

ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากการวางรากฐานตั้งแต่ก่อตั้ง การมีแนวนโยบายที่ดี มีความต่อเนื่องในการพัฒนา และการร่วมคิดร่วม ทำของทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในการเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 มทส.จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการยั่งยืนระดับโลก

นับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประกาศนโยบาย “มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University)” ภายใต้แนวคิด “เขียวคือชีวิต สะอาดคือจิตใจ สะอาดกายสบายใจ” : Suranaree University of Technology

สถาบันการศึกษาสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาพลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรม 7,000 ไร่ ในการปลูกป่าเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เน้นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเดิม พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย มีการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนา เพื่อสร้างความร่มรื่น ความสวยงาม ให้เหมาะสมกับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัย มีระบบ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่างๆ รวมถึง การสร้างกลไกเพื่อรองรับและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่มุ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินนโยบายเขียวสะอาดอย่างจริงจัง พร้อมบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 10 ปี พ.ศ.2555 – 2564 ด้วย

ข้อมูลโดย นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

Gallery ภาพจากปี 2012

ที่มา มติชน ออนไลน์

เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

อันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยสีเขียว ของไทย คือ ม.มหิดล ติดอันดับ 70 ของโลก)

บทความแนะนำ