มมส

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม เปิดพื้นที่เป็นศูนย์กลางจัดโครงการ “ศิลป์ สร้าง สื่อ” สัญจร ครั้งที่ 3

Home / กิจกรรม / คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม เปิดพื้นที่เป็นศูนย์กลางจัดโครงการ “ศิลป์ สร้าง สื่อ” สัญจร ครั้งที่ 3

วันนี้ (18 มกราคม 2563) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดโครงการ “ศิลป์ สร้าง สื่อ” สัญจร ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการเผยแพร่ความเป็นมาของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ ผ่านงานศิลปะด้านจิตรกรรมที่เกิดจากเยาวชนรุ่นใหม่ในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

เปิดพื้นที่เป็นศูนย์กลางจัดโครงการ “ศิลป์ สร้าง สื่อ” สัญจร ครั้งที่ 3

อาจารย์อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ ผู้จัดโครงการ “ศิลป์ สร้าง สื่อ” สัญจร กล่าวว่า สมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ได้รับทุนสนับสนุนได้ ดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานโครงการ ในวันนี้มีศิลปินต้นแบบจํานวน 15 คน ได้จัดทําภาพ ต้นแบบ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความหมายของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงการรู้เท่าทันสื่อ ผ่านงานด้าน จิตรกรรม และพร้อมที่จะเผยแพร่ไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ และผู้สนใจทั่วไประเทศ โดยกําหนดจัดกิดรรม ศิลป์ สร้าง สื่อ สัญจร และการแสดงนิทรรศการไปยัง 5 จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของ 5 มหาวิทยาลัยเครือข่ายประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน สร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียน นักศึกษา นิสิต เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนที่สนใจ ได้รับรู้ความหมายของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ ผ่านงานศิลปะด้านจิตรกรรม จากศิลปินต้นแบบของโครงการ ต่อยอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปะโดยการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้เรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะ การสร้างสรรค์รูปแบบของสื่อที่ปลอดภัยผ่านรูปแบบงานศิลปะด้านจิตรกรรม เพื่อเผยแพร่ความหมายของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงการรู้เท่าทันสื่อ ผ่านงานด้านจิตรกรรม และพร้อมที่จะเผยแพร่ไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่จังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการใช้สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัด การเรียนการสอน การต่อยอดผลงานนวัตกรรมในรูปแบบงานด้านศิลปะ

กิจกรรมภายในงาน รับฟังการบรรยายจาก อาจารย์ทรงไชย บัวชุม อาจารย์ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาศิลปากร และศิลปินต้นเรื่องโครงการ ศิลป์ สร้าง สื่อ กล่าวถึงผลงานต้นเรื่องชุดโลกสมมุติ ฟังการบรรยายเรื่อง เมื่อแปลงศิลป์เป็นสื่อ พร้อมทั้งรับชมการแสดงวาดภาพสดบนเวที โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วังบอน และอาจารย์พรรษา พุทธรักษา อาจารย์ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาศิลปากร และศิลปินต้นแบบศิลป์ สร้าง สื่อและกิจกรรม Workshop “ศิลป์ สร้าง สื่อ” ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18- 19 มกราคม 2563