ม.มหาสารคาม ราชพฤกษ์เกมส์

ม.มหาสารคาม เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26 แบบ New Normal

Home / กิจกรรม / ม.มหาสารคาม เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26 แบบ New Normal

องค์การนิสิต พร้อมด้วยสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 26 “มหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี 26 ปี ราชพฤกษ์เกมส์ สร้างสรรค์สามัคคี ประกาศเกียรติศักดิ์ศรี 53 ปีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” Sport For Healthy กีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (ส่งเสริมสุขภาวะ) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากรเข้าร่วม ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26 มมส

นายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต ทั้งในด้านสุขภาพพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เยาวชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กีฬาถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก อาศัยกระบวนการของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายชุมชน สร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬา และการแสดงความสามารถทางด้านกีฬาของนิสิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตได้เล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตภายในมหาวิทยาลัย โดยมีสื่อกลางคือการแข่งขันกีฬา เป็นตัวเชื่อมประสาน ตลอดจนปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิต ได้ตระหนักรู้ในการรักและห่วงใยสุขภาพของตนเอง

โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้จัดขบวนนักกีฬาจากสโมสรนิสิต ทั้ง 17 คณะ 2 วิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย ละ 9 คน เข้าสู่สนาม มีการแสดงในพิธีเปิดจากผู้นำเชียร์จาก 3 คณะและรับชมการฟ้อนบัวฮมฮับน้อง จากคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งในปีนี้มีการจัดการแข่งขันทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยเซปักตะกร้อ,เปตอง,กรีฑา,แบดมินตัน,เทเบิลเทนนิส,ครอสเวิร์ด,หมากกระดาน และการแข่งขัน E-Sport ระหว่างวันที่ 6 – 13 มีนาคม 2564 ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นเชิงรุกการพัฒนานิสิตผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร ด้านส่งเสริมสุขภาพ : มุ่งขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้เกิดสุขภาพร่างกายที่ดี รวมทั้งได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม อย่างเคร่งครัดอีกด้วย