ม.มหาสารคาม มมส

มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงานภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล “มหาไหมเมืองคาม” ครั้งที่ 2

Home / วาไรตี้ / มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงานภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล “มหาไหมเมืองคาม” ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2566 กิจกรรม ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล มหาไหมเมืองคาม ครั้งที่ 2

มหาไหมเมืองคาม ครั้งที่ 2

โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ และกล่าวราชสดุดีถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ได้สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงสนับสนุนให้ชาวไทยเห็นคุณค่าของผ้าไทย เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย และก้าวไกลสู่สากล ตลอดจนเป็นการสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ที่มีพระทัยมุ่งมั่น ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จากรุ่นสู่รุ่นมิให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย

การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน ส่งเสริม และสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาให้เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อชาวจังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกหลานชาวจังหวัดมหาสารคามในการสืบสาน รวมทั้งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่กลุ่มผู้ประกอบการด้านการทอผ้า และการตัดเย็บ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับชาวจังหวัดมหาสารคาม อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในด้านการสร้างสรรค์อันนำไปสู่การกินดี อยู่ดีในทางมิติวัฒนธรรม

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการ “ผ้าไหมล้ำเลอค่ามหาสารคาม”,การเดินแบบแฟชั่นชุดผ้าไทยลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ,ผ้าขิด ลายนารีรัตนราชกัญญา ,ลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม และแฟชั่นผ้าทออีสาน ตลอดจนการออกร้านจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอ อาหาร งานฝีมือ และสินค้าของแต่ละหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป และชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน