ประเพณี ม.มหาสารคาม มมส

ภาพบรรยกาศ ประเพณีบุญผะเหวด แบบวีถีใหม่ (New normal) – มมส

Home / กิจกรรม / ภาพบรรยกาศ ประเพณีบุญผะเหวด แบบวีถีใหม่ (New normal) – มมส

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) จัดงานประเพณีบุญผะเหวด “ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี 2564” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

มมส จัดงาน ประเพณีบุญผะเหวด แบบวีถีใหม่

จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต แห่ไปยังบริเวณเวทีกลาง บริเวณโรงอาหารกลาง (เดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด อาราธนาเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน ตามลำดับ

ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ประเพณีบุญผะเหวด แบบวีถีใหม่

โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด งานประเพณีแบบวีถีใหม่ (New normal) มุ่งเน้นการสืบสานคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเน้นรูปแบบจัดงานแบบออนไลน์ได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านช่องทาง https://live.msu.ac.th เพื่อให้บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจน ประชาชนทั่วประเทศได้รับชมประเพณีอันงดงาม ร่วมฟังเทศน์คาถาพันและเทศน์แหล่ทำนองอีสาน เรื่องผะเหวดสันดรชาดก (13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา) ผ่านทางออนไลน์

ได้กราบนิมนต์พระนักเทศน์ พระครูมงคลชยากร วัดมงคลสวรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี พระอธิการสีนวน ปิยะสีโล วัดห้วยฝ้ายพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี และพระอธิการสายัน วิสารโท วัดห้วยหวาย จังหวัดอุบลราชธานี ฟังเทศน์กัณฑ์มาลัยหมื่น พระครูพิศาลโพธิธรรม เจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ์กัณฑ์มาลัยแสน พระครูศรีมหาชยาภิมนฑ์ เจ้าอาวาสวัดปัจฉิมทัศน์ กัณฑ์สังกาส พระครูปลัดรัชกร สุนทรวาที วัดพระธาตุชัยภูมิ คาถาพันบาลี พระอาจารย์สุเมธ สุเมโธ วัดชัยจุมพล และสามเณรธีระภัทร์ มะแสน วัดชัยศรี

โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564 ณ โรงอาหารกลาง (เดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม