ค่าย ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหาร ค่ายแพทย์ นักเรียน

เปิดแล้ว! ค่ายตะกายฝัน สู่วันเป็นแพทย์ทหาร ครั้งที่ 4

Home / กิจกรรม / เปิดแล้ว! ค่ายตะกายฝัน สู่วันเป็นแพทย์ทหาร ครั้งที่ 4

ใครอยากเรียนต่อแพทย์ทหาร เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยค่ะ ‘ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหาร ครั้งที่ 4’ ซึ่งจัดขึ้นโดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ที่จะพาน้องๆ ไปเรียนรู้กันว่าแพทย์ทหารเขาเรียนกันอย่างไร? รวมถึงการได้ฝึกลองทำ Lab กันจริงๆ ด้วยนะ โดยมีรุ่นพี่ดูแลเราตลอดการเข้าค่ายเลยค่ะ ดูรายละเอียดแล้วไปสมัครกันดีกว่าค่ะ

ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหาร ครั้งที่ 4

วัตถุประสงค์ของการจัดค่าย

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
2. สัมผัสความเป็นอยู่และกิจกรรมของนักเรียนแพทย์ทหาร ทั้งด้านการแพทย์และการทหาร
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึง บทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติงานของแพทย์ทหาร
4. เพื่อแนะแนวทางเตรียมความพร้อม และตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) สายวิทย์-คณิต
2. สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วัน เวลา และสถานที่จัดค่าย

วันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (เป็นค่ายแบบไม่ค้างคืน) จัดกิจกรรมที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และพระราชวังพญาไท

วิธีการสมัคร

1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.facebook.com/BornToBeMedicalCadetCamp หรือ https://drive.google.com/file/d/0ByaOK_Enh33xRm13UDFKYmY3TEU/view

2. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยจ่าหน้าซองดังนี้
“สมัครค่ายตะกายฝันครั้งที่ 4 สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร กองการปกครอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 317/5 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400” (หมดเขตการรับสมัครวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยนับตามวันที่ประทับตราไปรษณียากร)

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร กรอกข้อมูลและตอบคําถามให้ครบทุกข้อ ไม่ต้องกรอกรหัสใบสมัคร (สําหรับเจ้าหน้าที่)
2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (4 x 5.5 cm) ให้ติดลงบนใบสมัคร ไม่จําเป็นต้องใช้รูปติดบัตร แต่ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงและไม่สวมแว่นตาดํา
3. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในหน้าสุดท้ายของใบสมัคร ผู้สมัครต้องให้ผู้ปกครองอ่านและรับทราบ และลงนามยินยอมการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สมัครด้วย
4. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องหรือใช้ใบรับรองจากสถานศึกษาก็”ด้ เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจริง
5. หากตอบคําถามในใบสมัครหรือเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบตามข้อกําหนด จะไม่รับพิจารณาคัดเลือกทุกกรณี

ประกาศผลการรับสมัคร

1. รับสมัครจํานวนจํากัด 200 คน
2. ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ทางเว็บไซต์ : http://www.facebook.com/BornToBeMedicalCadetCamp
3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องชําระ 700 บาท โดยสโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะส่งอีเมล์ตอบรับการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไปให้พร้อมกับรายละเอียดการชําระเงิน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องชําระเงินค่าสมัครภายในวัน 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายตะกายฝันฯ จะได้รับเสื้อค่าย และของที่ระลึก
5. การตัดสินของคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด

———————————————–

ดูรายละเอียดระเบียบการต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/0ByaOK_Enh33xRmROTkNPbkx1SVE/view

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 091–778–8608

Facebook : https://www.facebook.com/BornToBeMedicalCadetCamp

E–mail : pcmdream@hotmail.com